Resultats de la cerca criteris: 82

31. Equivalències castellà - català. recurrir en v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
recurrir en v intr - acudir en / impugnar en / recórrer en v intr Interposar un recurs d'un tipus. ES: Se puede recurrir en alzada ante el Ministerio. Pretende recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. CA: Es pot recórrer en alçada davant (o prop) del Ministeri. Pretén recórrer en empara [...]
32. Documentació administrativa. La carta. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'estructura més habitual de la signatura d'aquest document és la següent: ? rúbrica ? nom i cognoms ? càrrec A diferència de l'ofici, la carta, com que és un document interpersonal, dóna prefe- rència a la persona i el càrrec se situa en aposició, en darrer lloc, i, per tant, no s'ha d'introduir [...]
33. Documentació administrativa. La citació. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquesta informació pot aparèixer al final o al començament del document. Si se situa al final del full, pot reduir-se a la indicació del nom i els cognoms de la persona des- tinatària. Si apareix al començament del document, pot ajustar-se a l'espai corres- ponent a la finestreta del sobre i sol [...]
34. Documentació administrativa. La sentència. Assistència  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En un primer bloc se situen el nom i els cognoms de les persones que hi han assistit, seguits del càrrec en el cas de qui presideixi i de qui faci de secretari o secretària. En el cas de persones que hi assisteixen com a representants d'algun organisme, també s'hi pot fer constar el nom d'aquest [...]
35. Equivalències castellà - català. apremiar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
apremiar v tr - comminar / constrènyer v tr Un jutge, un tribunal, etc., obligar algú a fer alguna cosa en virtut de la seva autoritat, i amb risc de pena en cas d'incompliment. NOTA: El verb comminar té un sentit més genèric i, per això, com a terme específic se sol usar constrènyer. CA [...]
36. Equivalències castellà - català. en grado de loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
en grado de loc - en grau de loc Expressió usada per indicar el grau en què es troba un plet. ES: El juicio se encuentra en grado de apelación. Conocer en grado de una causa. Las decisiones de este tribunal son estudiadas en grado de recurso. CA: El judici es troba en grau d'apel·lació. Conèixer en [...]
37. Equivalències castellà - català. recaer en [o sobre, o contra] v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
recaer en [o sobre, o contra] v intr-recaure en [o sobre, o contra] v intr Una sentència, tenir efecte sobre algú, sobre un fet, etc. ES: La parte contra la que recae la sentencia presentará alegaciones. El hecho sobre el que recae la sentencia se produjo el año pasado. CA: La part contra la qual [...]
38. Equivalències castellà - català. punir v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
punir v tr - punir v tr Fer expiar un acte il·legal o il·lícit amb una pena; fer expiar a algú un acte il·legal o il·lícit amb una pena. ES: Punir un crimen, un delito. Una falta que se pune con un castigo leve. Una ley para punir la trata. Punir un criminal. CA: Punir un crim, un delicte. Una [...]
39. Documentació administrativa. El certificat. Certificació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquesta part, que és el nucli del certificat, s'introdueix amb la forma Certifico , seguida de dos punts i aïllada de la resta del text. Aquesta forma se sol destacar o bé en majúscules o bé en negreta. Després dels dos punts s'expressa la certificació precedida de la conjunció Que (amb majúscula [...]
40. Documentació administrativa. La carta. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Si el paper de carta du impresa l'adreça i la localitat ja hi figura, se'n pot prescindir i la datació es pot reduir a expressar el dia, el mes i l'any. Si no és així, cal indicar primer la localitat i després d'una coma, la data. Igual que l'ofici, la carta té un sistema de datació doble pel que [...]
Pàgines  4 / 9 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Següent >>