Resultats de la cerca bàsica: 49

Criteris lingüístics
41. Documentació jurídica. La interlocutòria. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
aquest Jutjat, en el termini de tres dies, comptadors des de la data de la notificació. Així ho disposo i ho signo. En dono fe. La jutgessa El secretari (rúbrica) (rúbrica) [...]
42. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2.5. ALTRES RECURSOS En general cal donar preferència als recursos que no comporten l'ús de formes dobles. 2.5.1. Adjectius L'ús d'un adjectiu en comptes del substantiu pot ser una alternativa per evitar el masculí singular. Exemples Cal un informe mèdic per sol·licitar un ajut en comptes de Cal un [...]
43. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2.1. MOTS COL·LECTIUS Cal donar preferència en general als recursos que no comporten l'ús de formes dobles, com per exemple els mots col·lectius ( personal , cos , plantilla, població , equip ...). Exemples El personal responsable de la formació s'encarregarà de difondre els cursos de l'Escola en [...]
44. Documentació jurídica. La sentència. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
signo. (rúbrica) PUBLICACIÓ La resolució anterior ha estat llegida i publicada pel jutge que la subscriu, en audièn- cia pública, el dia 13 de novembre de 2001. En dono fe. La secretària (rúbrica) [...]
45. Documentació administrativa. La sol·licitud. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
.; Sol·licitud :...). No és necessari identificar amb cap tractament personal el receptor ( Sol·licito: Que em sigui concedit.../ La concessió de ...). Si se li vol donar un tractament, cal tenir en compte que el tractament habitual del receptor en la redacció administrativa catalana és el de vós ( Sol·licito [...]
46. Presentació  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Generalitat i de tots els organismes que en depenen, de la mateixa manera que ho són els de l'ús de Majúscules i minúscules i de les Abreviacions que els precedeixen. Cal esperar, a més, que contribueixin a donar resposta a les neces6 sitats reals dels usuaris i a perfeccionar la qualitat dels textos formals [...]
47. Noms referits a éssers animats. Noms propis de persona  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
que cal transcriure o transliterar el nom de la llengua original al català. En la transliteració es tracta de donar l'equivalent gràfic de l'alfabet original en l'alfabet llatí. En canvi, la transcripció consisteix a reproduir amb els signes de l'alfabet de la llengua d'arribada, en el cas del català [...]
48. Annex 1  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
neutralitat i concisió. Per aquest motiu, cal donar preferència, en general, als recursos que no comporten l'ús de formes dobles, com ara noms col·lectius i epicens, i expressions impersonals. Quart. Alguns recursos poden funcionar en uns textos i contextos, però no pas en uns altres. Per exemple, adjuntar [...]
49. Verb. Gerundis  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, comunicando esta circunstancia a la fundación interesada. Quan el Protectorat trobi indicis racionals d'il·licitud penal en l'activitat d'una fundació, ha de dictar una resolució motivada, donar trasllat de tota la documentació alMinisteri Fiscal o a l'òrgan judicial competent, i comunicar aquesta [...]
Pàgines  5 / 5 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5