Resultats de la cerca bàsica: 71

Criteris lingüístics
41. Noms referits a llocs. Divisions territorials i accidents geogràfics  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
4.3.1. Estats, nacions i regions En general, els noms de tots els estats, nacions, comunitats autònomes, regions naturals o divisions administratives de caràcter regional van en la llengua del text i, per tant, són susceptibles de ser traduïts perquè majoritàriament tenen una forma tradicional en [...]
42. Funció distintiva. Noms propis referits a persones. Càrrecs oficials i títols nobiliaris  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'escriuen amb minúscules inicials, tant si amb la designació del càrrec ens referim a la persona concreta que el té com si no és així. Exemples: el president de la Generalitat va arribar a... el Parlament té un president i una vicepresidenta primera el governador civil de Barcelona els governadors [...]
43. Noms referits a llocs. Toponímia urbana  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
de tradició que ja s'han exposat. Per tant, cal adoptar la forma tradicional del topònim en català, si en té. Altrament, caldrà adoptar la forma originària. Així tindrem: carrer de Veneçuela (forma adaptada) plaça d'El Bierzo (forma originària) plaça de Castella (forma adaptada) 4.4.3. Llocs [...]
44. Documentació administrativa. La invitació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La claredat, el rigor i la concisió són principis bàsics de la redacció administrativa. Aquests principis es basen tant en la redacció acurada de la informació que s'hi expressa com en l'estructuració lògica i en blocs homogenis de la informació. La documentació administrativa parteix, gairebé [...]
45. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Fraseologia de l'escrit de proposició de prova  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
document comencen amb adjectius com ara documental o pericial cal·li gràfica , que poden tenir com a antecedent tant proves com mitjans de prova . Es considera que aquestes formes són possibles i que es poden interpretar com a adjectius substantivats amb una elisió del substantiu prova . ? documental En un [...]
46. Documentació administrativa. La sol·licitud. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La claredat, el rigor i la concisió són principis bàsics de la redacció administrativa. Aquests principis es concreten tant en l'estructuració lògica i en blocs homogenis com en la redacció acurada de la informació que s'hi expressa. La documentació administrativa parteix gairebé sempre [...]
47. Sigles i acrònims. Formació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
creat tant noms propis com noms comuns. Benelux België, Nederland, Luxembourg BANESTO Banco Español de Crédito INCAVI Institut Català de la Vinya i el Vi radar radio detecting and ranging bit binary digit motel motorist + hotel [...]
48. Annex 1  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
ser constituïts tant per homes com per dones, s'entén que el masculí té valor genèric, llevat que s'especifiqui expressament (o es dedueixi inequívocament del context) el contrari. Aquestes referències, per tant, en pro dels principis d'economia i de simplicitat, habitualment no es dupliquen. Si hi ha [...]
49. Documentació jurídica. La sentència. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
619 de la Llei d'enjudiciament civil estableix que, tant en el supòsit d'as- sentiment com en el de rebel·lia, el jutge, sense cap més tràmit, ha de dur les que l'execució segueixi endavant per satisfer, en primer lloc, el tercerista, amb la condició que no es pot lliurar cap quantitat sense que abans [...]
50. Documentació administrativa. El recurs. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La claredat, el rigor i la concisió són principis bàsics de la redacció administrativa. Aquests principis es concreten tant en l'estructuració lògica i en blocs homogenis de la informació com en la redacció acurada de la informació que s'expressa. La docu- mentació administrativa parteix gairebé [...]
Pàgines  5 / 8 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  Següent >>