Resultats de la cerca criteris: 681

41. Documentació administrativa. La sentència. Fórmula final  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les fórmules acostumen a ser estructures fixades que presenten poques variacions. En aquest cas la frase final que s'utilitza és la següent: El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta . [...]
42. Documentació jurídica. La denúncia. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
ser signada per la persona denunciant o per una altra persona a qui aquesta ho demani, si no pot fer-ho ella mateixa. Pel que fa al tractament personal, recomanem de fer servir la primera persona del singular per a l'emissor (la persona denunciant o mandatària) i la tercera del singular per al [...]
43. Equivalències castellà - català. competer a v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
competer a v intr - competir a v intr Ser competència d'un tribunal, d'un jutge, d'un àmbit judicial, etc. ES: Este asunto no compete a los tribunales civiles. CA: Aquest assumpte no competeix als tribunals civils. [...]
44. Documentació administrativa. La carta. Comiat  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El comiat, com la fórmula de salutació, també presenta un seguit de variants. Cal que hi hagi, però, una correlació entre la fórmula de salutació i la de comiat, que a la vegada han de ser adequades al to general del document. Entre les possibles fórmules de comiat, us detallem les següents [...]
45. Documentació jurídica. La interlocutòria. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Llei d'enjudiciament civil i l'article 248 de la Llei orgànica del poder judicial, les interlocutòries sempre han de ser motivades i han de contenir, en paràgrafs separats i numerats, els fets i els fonaments de dret en què es basi la part dispositiva o la decisió subsegüent. També han d'incloure el [...]
46. Documentació jurídica. La denúncia. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
feligresos, que sortien de missa de la catedral de Tortosa, van ser sorpresos per una pluja de productes insecticides llançats des d'una de les avionetes de la companyia Plaf, SA, les quals fumiguen regu- larment els camps de cítr ics pròxims a la catedral. 2. Són testimonis del fet anterior els policies [...]
47. Frase. Ordre dels elements en la frase  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
tarea? Se ha introducido una nueva ordenación de los títulos de la Ley para darles más sistemática distribución. Si la anotación preventiva, antes de extinguirse, resultare por razón de las cargas o condiciones especiales de los bienes sobre que recaiga ser insuficiente para la seguridad del legado [...]
48. Documentació administrativa. La carta. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
relació administrativa. Com a principi general, la redacció administrativa ha de ser clara, rigorosa i concisa. Així, per aconseguir aquests propòsits cal partir d'una estructuració lògica del text en què, per mitjà de paràgrafs breus i separats, es distingeixen els tres grans blocs d'in- formació [...]
49. Equivalències castellà - català. ostentar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
ostentar v tr - tenir / exercir / detenir v tr Ocupar un càrrec rellevant, ser titular d'un títol, etc. NOTA: En català, el verb ostentar només significa 'mostrar per lluir'. ES: La Sra. A ostenta el cargo de presidenta. CA: La Sra. A té el càrrec de presidenta (o és presidenta). [...]
50. Documentació jurídica. Presentació. Formulació de la demanda  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'introdueix amb els verbs manifesto , exposo o formulo i ha d'incloure la identificació de la part demandada i el motiu pel qual es presenta la demanda. Per identificar la part demandada, s'han d'indicar totes les dades que es coneguin i que puguin ser útils per localitzar-la: nom, domicili [...]
Pàgines  5 / 69 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>