Resultats de la cerca criteris: 681

41. Documentació administrativa. La carta. Comiat  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El comiat, com la fórmula de salutació, també presenta un seguit de variants. Cal que hi hagi, però, una correlació entre la fórmula de salutació i la de comiat, que a la vegada han de ser adequades al to general del document. Entre les possibles fórmules de comiat, us detallem les següents [...]
42. Documentació jurídica. La interlocutòria. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Llei d'enjudiciament civil i l'article 248 de la Llei orgànica del poder judicial, les interlocutòries sempre han de ser motivades i han de contenir, en paràgrafs separats i numerats, els fets i els fonaments de dret en què es basi la part dispositiva o la decisió subsegüent. També han d'incloure el [...]
43. Equivalències castellà - català. sumisión f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sumisión f - submissió f Acte jurídic mitjançant el qual hom renuncia al dret de demandar i de ser demandat davant el tribunal de la corresponent jurisdicció territorial, i així acatar la jurisdicció d'un altre tribunal. [...]
44. Documentació administrativa. La sentència. Fórmula final  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les fórmules acostumen a ser estructures fixades que presenten poques variacions. En aquest cas la frase final que s'utilitza és la següent: El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta . [...]
45. Documentació jurídica. La denúncia. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
feligresos, que sortien de missa de la catedral de Tortosa, van ser sorpresos per una pluja de productes insecticides llançats des d'una de les avionetes de la companyia Plaf, SA, les quals fumiguen regu- larment els camps de cítr ics pròxims a la catedral. 2. Són testimonis del fet anterior els policies [...]
46. Equivalències castellà - català. competer a v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
competer a v intr - competir a v intr Ser competència d'un tribunal, d'un jutge, d'un àmbit judicial, etc. ES: Este asunto no compete a los tribunales civiles. CA: Aquest assumpte no competeix als tribunals civils. [...]
47. Frase. Ordre dels elements en la frase  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
tarea? Se ha introducido una nueva ordenación de los títulos de la Ley para darles más sistemática distribución. Si la anotación preventiva, antes de extinguirse, resultare por razón de las cargas o condiciones especiales de los bienes sobre que recaiga ser insuficiente para la seguridad del legado [...]
48. Documentació administrativa. La carta. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
relació administrativa. Com a principi general, la redacció administrativa ha de ser clara, rigorosa i concisa. Així, per aconseguir aquests propòsits cal partir d'una estructuració lògica del text en què, per mitjà de paràgrafs breus i separats, es distingeixen els tres grans blocs d'in- formació [...]
49. Equivalències castellà - català. ostentar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
ostentar v tr - tenir / exercir / detenir v tr Ocupar un càrrec rellevant, ser titular d'un títol, etc. NOTA: En català, el verb ostentar només significa 'mostrar per lluir'. ES: La Sra. A ostenta el cargo de presidenta. CA: La Sra. A té el càrrec de presidenta (o és presidenta). [...]
50. Documentació administrativa. La carta. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els destinataris d'una carta tant poden ser particulars com institucions o organitzaci- ons. Aquests destinataris es poden identificar de manera completa o reduïda. Quan els destinataris s'identifiquen de manera completa, la informació és la mateixa que apareix en una adreça d'un sobre i és [...]
Pàgines  5 / 69 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>