Resultats de la cerca criteris: 957

61. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Des d'un punt de vista terminològic la forma convocatòria és un terme genèric que fa referència a més d'un document administratiu. De fet, una convocatòria , entesa com a document, és un escrit per mitjà del qual es demana a algú que es presenti en un lloc, en una data determinada. Així, podríem [...]
62. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Si la persona convocada assisteix a la reunió pel càrrec que té, cal fer-hi constar el càrrec. Altrament, cal posar-hi el nom i els cognoms amb el tractament de senyor o senyora. [...]
63. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'estructura de la signatura d'aquest document és la següent: ? càrrec ? rúbrica ? nom i cognoms La persona que convoca ha d'indicar el càrrec que exerceix com a convocant cies. La denominació del càrrec ha d'anar introduïda per l'article determinat corresponent, atès que figura en primer lloc i el [...]
64. Documentació administrativa. La sol·licitud. Exposició de fets  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest punt s'exposen els motius i els fets que justifiquen la sol·licitud, per mitjà d'una redacció clara i senzilla: frases breus, independents, d'estructura homogènia, etc. Aquest apartat s'introdueix amb la forma Exposo: o el títol Exposició de fets: . Com a fórmula d'enllaç entre aquest [...]
65. Documentació jurídica. administratiu. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Per redactar aquest document, s'han de tenir en compte les exigències generals de contingut establertes per la legislació vigent i la legislació específica aplicable a cada cas concret. El primer apartat de l'article 45 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa estableix [...]
66. Documentació jurídica. La interlocutòria. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Amb l'encapçalament Fonaments de dret , Fonaments jurídics o Raonaments jurídics , s'han de donar les raons i fonaments legals que s'estimin procedents per a la decisió que s'hagi de dictar i s'han de citar les lleis o doctrines que es considerin aplicables al cas. només hi hagi un fonament de dret [...]
67. Documentació jurídica. La querella. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Amb l'encapçalament Fonaments de dret o Fonaments jurídics, s'exposen de manera de la querella en paràgrafs separats i numerats, com en el cas dels fets, amb xifres aràbigues. [...]
68. Documentació jurídica. La sentència. Diligència de publicació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat, que redacta i signa el secretari o la secretària, es fa constar que s'ha fet pública la sentència. [...]
69. Documentació jurídica. La sentència. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat es pot encapçalar amb les expressions Fonaments de dret , Fona- ments jurídics o Fonaments legals . S'han d'expressar els punts de fet i de dret fixats per les parts i els que ofereixin les qüestions controvertides, s'han de donar les raons i els fonaments legals de la decisió que [...]
70. Documentació jurídica. Presentació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest document, com en tots els de caràcter jurídic, cal tenir en compte les exi- gències generals de contingut establertes per la legislació vigent i la legislació espe- cífica aplicable a cada cas concret. L'article 399 de la Llei d'enjudiciament civil estableix els requisits de caràcter [...]
Pàgines  7 / 96 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Següent >>