Resultats de la cerca criteris: 696

61. Documentació jurídica. La querella. Altressís  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat es detallen les diligències que es consideren necessàries per a la comprovació dels fets i se sol·licita que es portin a terme. S'hi poden incloure també altres peticions, com, per exemple, que s'adoptin les mesures cautelars personals i patrimonials que es considerin procedents o [...]
62. Documentació jurídica. La querella. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Cal indicar primer la localitat i, després d'una coma, la data. [...]
63. Documentació jurídica. La querella. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La querella és una acusació escrita, presentada davant el jutjat contra algú que hom fa reu d'un delicte que la persona agreujada demana que sigui castigat i perseguit. Aquesta és una de les formes d'iniciar un procés penal. [...]
64. Documentació jurídica. La querella. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
D'acord amb l'article 272 de la Llei d'enjudiciament criminal, la querella s'ha de pre- sentar davant el jutjat d'instrucció competent. [...]
65. Documentació jurídica. La querella. Estructura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Destinació Dades del procurador o la procuradora i de l'advocat o l'advocada Formulació de la querella Jutjat o tribunal davant el qual es presenta la querella, dades de la part querellant i dades de la part querellada Fets Fonaments de dret Peticions Altressís Datació Signatures [...]
66. Documentació jurídica. La querella. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
AL JUTJAT... _____________________________________, procurador dels tribunals, en nom de _____________________________________, la representació de la qual acredito mit- jançant l'escr iptura de poder especial que adjunto degudament validada, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció [...]
67. Documentació jurídica. La querella. Fets  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat pot tenir com a encapçalament les expressions Exposició de fets, Relació de fets o, simplement, Fets . Com ja s'ha indicat anteriorment, els fets s'han de redactar de manera ordenada, clara i concisa, en paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues. [...]
68. Documentació jurídica. La querella. Peticions  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'introdueixen amb els verbs demano o sol·licito i és convenient redactar-les en parà- grafs independents i numerats amb xifres aràbigues per facilitar-ne la lectura. Després del verb principal amb què s'expressa l'objecte de la querella ( demano o sol·licito ), és optatiu que hi aparegui el [...]
69. Documentació jurídica. La querella. Signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Han de signar l'advocat o l'advocada i el procurador o la procuradora. En el cas que el poder del procurador o la procuradora no sigui especial, cal que signi també la persona querellant. repetir-los; per tant, l'estructura d'aquestes signatures és: ? rúbrica ? rúbrica ? rúbrica Advocat [...]
70. Documentació jurídica. La sentència. Decisió  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
És la part resolutòria de la sentència. Ha de contenir, numerats i separats, els pronun- ciaments corresponents a les pretensions de les parts, encara que l'estimació o la desestimació de totes o d'algunes de les pretensions es pugui deduir dels fonaments jurídics, així com el pronunciament sobre [...]
Pàgines  7 / 70 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Següent >>