Resultats de la cerca criteris: 82

61. Documentació jurídica. La provisió. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
secundàries o accidentals. D'acord amb l'article 206 de la Llei d'enjudiciament civil, es dicta una provisió quan la resolució no es limita a l'aplicació de normes d'impuls processal, sinó que es refereix a qüestions processals que requereixen una decisió judicial, perquè ho estableix la llei, perquè se [...]
62. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms de marques comercials i productes  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
? Les marques dels productes s'han d'escriure amb majúscula inicial si fan referència a una marca concreta, i amb minúscula si es tracta d'un genèric. Exemples: la marca Rimmel de cosmètica se m'ha assecat el rímel una llanterna Lot una lot unes Wamba les vambes uns mobles aplacats amb làmines [...]
63. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Fets i períodes temporals  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
: Carnestoltes Setmana Santa 25 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS Moviments artístics i culturals En general s'escriuen amb minúscula inicial. Exemples: romànic gòtic barroc surrealisme Però, per evitar ambigüitats, se solen escriure amb majúscula: Renaixement Renaixença Il·lustració [...]
64. Documentació administrativa. El recurs. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
primera persona del singular per a qui escriu ( formulo recurs, sol·licito ), que respon a un estil més directe de la redacció administrativa i identifica clarament el redactor. No és necessari identificar amb cap tractament personal el receptor ( Sol·licito: Que es dicti resolució per revocar... ). Si se [...]
65. Documentació administrativa. La citació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
informació sobre les conseqüències de la no compareixença de la persona citada ? detall de la documentació que cal presentar (si la documentació és complexa, se li pot dedicar un apartat específic) ? nom de la disposició en virtut de la qual es fa la citació Pel que fa als criteris de redacció, recordem que [...]
66. Documentació administrativa. La invitació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, disposa que en les comunicacions adreçades a l'exterior es faci de la manera següent: «expressant, la primera vegada que se citen, el número, la denomi- nació i la data, com a mínim, quan es tracta de disposicions amb rang de llei, i inclo- ent en tots els altres casos la indicació expressa del butlletí [...]
67. Ús de les abreviacions  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
abreviacions utilitzades. A més, se sol recórrer també a l'ús de la tipografia (supressió del punt abreviatiu, cursives, majúscules, versaletes, negretes) per abreujar en un espai mínim. ? Per a un ús adequat de les abreviacions cal conèixer el tipus de persona a qui va adreçat el text. S'ha de diferenciar si [...]
68. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, correus electrònics, etc. que trametem a persones indeterminades, se sol escriure una particulars doble salutació. Exemples Senyor, Benvolguts companys, Senyora, Benvolgudes companyes, Benvolguts ciutadans, benvolgudes ciutadanes, Benvolgudes ciutadanes, benvolguts ciutadans, 10 [...]
69. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
contenciós administratiu.. . Tipus de text Tot tipus de documents administratius Límits 1. L'ús de la paraula persona com a forma genèrica és un recurs possible, però no se n'ha d'abusar perquè sovint va en contra del principi d'economia lingüística i perquè comporta una certa complicació sintàctica i [...]
70. Noms referits a coses. Noms de productes  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
3.5.1. Denominacions d'origen Pel que fa a les denominacions oficials d'origen i de qualitat de productes alimentaris, se'n tradueix la denominació comuna i es manté invariable el topònim, llevat que tingui una forma tradicional en la llengua d'arribada. En català: En castellà: Pollastre de la Raça [...]
Pàgines  7 / 9 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Següent >>