Resultats de la cerca criteris: 653

71. Equivalències castellà - català. vista f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
vista f-vista f Acte judicial, públic, solemne i presidit per un jutge o un tribunal, en què les parts exposen raonaments i presenten proves i testimonis sobre un afer pendent de sentència. [...]
72. Equivalències castellà - català. inhibitorio -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
inhibitorio -a adj - inhibitori -òria adj Dit de la petició formulada per un òrgan jurisdiccional que es creu competent per conèixer d'un determinat afer, i, dirigida a un altre que en aquell moment en coneix, per tal que en desisteixi. CA: Una petició inhibitòria. Un escrit inhibitori. [...]
73. Equivalències castellà - català. expedir v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
expedir v tr-despatxar / expedir v tr Publicar o trametre un document oficial, un privilegi, una butlla, etc. [...]
74. Equivalències castellà - català. término m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
término m-terme m Moment final, o més rarament inicial, d'un espai de temps prefixat, d'un termini. [...]
75. Equivalències castellà - català. celebrar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
celebrar v tr-celebrar / fer v tr Dur a terme un acte formal, sovint establert o regulat legalment, en què participen diverses persones. NOTA: Sovint es fa un ús abusiu del verb celebrar en contextos en què es poden usar més naturalment alternatives com fer o dur a terme (per exemple, fer un dinar [...]
76. Equivalències castellà - català. extradición f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
extradición f-extradició f Lliurament d'un delinqüent refugiat en un estat, fet per les autoritats d'aquest estat al govern d'un altre que el reclama per tal de jutjarlo en el seu territori. [...]
77. Equivalències castellà - català. mérito m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
mérito m - mèrit m Condició o aptitud d'un aspirant o candidat que ha d'ocupar un lloc de treball que és valorada positivament en un procés de promoció o selecció de personal. [...]
78. Equivalències castellà - català. perfección f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
perfección f - perfecció f Acció de perfer; qualitat d'un document de perfet. ES: Perfección de un contrato, de una declaración de voluntad. CA: Perfecció d'un contracte, d'una declaració de voluntat. [...]
79. Documentació administrativa. El certificat. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El certificat és un document expedit per un funcionari públic competent (secretaris, interventors, caps de secció, gerents) o per una persona autoritzada legalment (metges, empresaris) que dóna fe d'un fet, del contingut d'un document o de les cir- cumstàncies que consten en arxius, registres [...]
80. Equivalències castellà - català. cautelar adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cautelar adj-cautelar adj Dit de lamesura o decisió presa per un jutge o una jutgessa o un tribunal destinada a evitar un fet que, en cas que es dugués a terme, dificultaria un procés judicial, una investigació, etc. CA:Mesures cautelars. Demanar la suspensió cautelar d'activitats. Procediment [...]
Pàgines  8 / 66 
<< Anterior  Pàgina  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Següent >>