Resultats de la cerca criteris: 115

81. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, organismes o persones per dur a terme un objectiu d'interès comú. Tot i que els termes conveni i contracte no són exactament sinònims, la pràctica habi- tual els usa indistintament per al mateix tipus de document. De fet, però, l'Administra- ció aplica el terme contracte als contractes administratius com són [...]
82. Documentació administrativa. La sol·licitud. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
procediment administratiu comú (BOE núm. 285 de 27.11.92), a diferència de la Llei de procediment administratiu anterior (17.07.58), quan parla de la iniciació d'un procediment (art. 68-70), s'hi refereix sis- temàticament per mitjà del terme sol·licitud. De fet, el Diccionari jurídic català (Col- legi [...]
83. Documentació jurídica. La interlocutòria. Diligència  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El fet que hi aparegui aquest apartat depèn del contingut de la resolució. La diligèn- cia és una nota que serveix per acreditar que s'ha executat el que s'ha decidit en la interlocutòria. També serveix per notificar la resolució i, d'acord amb l'article 208 de la Llei d'enjudi- ciament civil, per [...]
84. Documentació jurídica. administratiu. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Administració, i el que s'interposa contra actua- cions materials constitutives de via de fet. [...]
85. Documentació jurídica. La querella. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
donar-la a conèixer. 4t. La relació circumstanciada del fet, amb expressió del lloc, de l'any, del mes, del dia i de l'hora en què va produir-se, si se sabien. 5è. L'expressió de les diligències que cal practicar per a la comprovació del fet. 6è. La petició que s'admeti la querella, es practiquin les [...]
86. Noms referits a coses. Documentació oficial i disposicions normatives  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
referència a l'Administració que emet el text. De fet, aquest criteri ja s'hauria d'haver adoptat en el procés de redacció. «D'acord amb la Llei de la funció pública de l'Estat i la Llei de la funció pública de Catalunya...» «De acuerdo con la Ley de la función pública del Estado y la Ley de la función [...]
87. Equivalències castellà - català. recurso m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
recurso m - apel·lació f / recurs m Fet de demanar, a un jutge o tribunal superior, l'anul·lació, la modificació o la revisió d'un acte administratiu o d'una resolució judicial; document on es fa constar aquesta acció. ES: Interponer (o presentar) un recurso. Recurso de alzada (o alzada). Recurso [...]
88. Equivalències castellà - català. retractar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
seu testimoni). L'empresa s'ha desdit de les seves intencions (o s'ha fet enrere). [...]
89. Noms referits a coses. Noms d'institucions, entitats, empreses i organismes  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Función Pública de la Generalidad de Cataluña y la Dirección General de la Función Pública del Estado permite...» De fet, si partim del criteri que aquestes designacions es tradueixen, la possible ambigüitat s'ha d'evitar en el procés de redacció i no únicament en la traducció. No cal traduir les [...]
90. Documentació jurídica. administratiu. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
que el recurs contenciós administratiu s'inicia amb un escrit que es redueix a esmentar la disposició, l'acte, la inactivitat o l'actuació constitutiva de via de fet que s'impugna i a sol·licitar que es consideri interposat el recurs. El segon apartat d'aquest mateix article detalla els documents que [...]
Pàgines  9 / 12 
<< Anterior  Pàgina  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Següent >>