Resultats de la cerca frase exacta: 7

Diccionari castellà-català
1. ora... ora (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
2. atortolado (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-da adj 1 [participio pasado de atortolar] 2 pl [amartelados] encaramel·lats -ades.  [...]
3. rato 2 (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
. 6 a ratos... y a ratos ara... adés (o adés... adés). A ratos ríe y a ratos llora, ara riu, adés plora. 7 dar un mal rato fer passar una mala estona. 8 dentro de un rato d'aquí una estona. 9 de rato en rato de tant en tant. 10 hace mucho rato que fa molta estona que. 11 hace poco rato suara [...]
4. ahora (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
adv 1 [en el momento presente] ara. 2 [poco antes o después del presente] ara, adés, de seguida, suara. Ahora escribiré, ara escriuré. Ahora me lo han dicho, ara m'ho acaben de dir, suara m'ho han dit. 3 ahora que ara que. Ahora que me acuerdo, ara que hi penso, ara que ho dius. 4 ahora que [...]
5. contado (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-da adj 1 [enumerado, calculado] comptat -ada. 2 [dicho] contat -ada, explicat -ada. 3 [en plural] [pocos, raros] comptats -ades. Ha venido contadas veces, ha vingut comptades vegades. 4 [determinado] assenyalat -ada. El día contado será mañana, el dia assenyalat serà demà. 5 al contado al [...]
6. vez (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
més va menys. Cada vez lo entiendo menos, com més va menys ho entenc. 11 de una vez d'una vegada. 12 de una vez para siempre (o de una vez por todas) una vegada per sempre (o per totes). 13 de vez en cuando de tant en tant, ara i adés, adesiara. 14 en vez de en comptes de, en compte de, en [...]
7. bien (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
sea... o bien) sia... sia, sia... o, adés... adés. 91 bien que [aunque] si bé, per bé que, bé que. 92 ¡pues bien! doncs bé!93 si bien (o si bien es cierto que) si bé, per bé que, bé que, si bé és cert que. 94 y bien i doncs. Y bien: ¿qué hiciste?, i doncs, què vas fer? [...]