Resultats de la cerca frase exacta: 22

Fitxes de l'Optimot
11. interlocutòria, provisió, diligència prèvia, pregunta parlamentària, etc. (majúscules i minúscules) / documents legals no singulars (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
de 23 de desembre de 1993  la provisió de 26 d'agost de 1995  les diligències prèvies 23/98  la cèdula de citació de 30 de juny de 1999 del Jutjat Penal núm. 2 de Terrassa  el judici de menor quantia 25/2000  el procediment abreujat núm. 147/85  les actuacions 27/92 el recurs contenciós administratiu [...]
12. Exemple de demanda
Font Fitxes de l'Optimot
AL JUTJAT... Jaume Vendrell Raurich, procurador dels tribunals, en nom de l'entitat mercantil TRXSA, domiciliada a Castelldefels, al carrer de la Indústria, 36, la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció [...]
13. Criteris de redacció de la querella
Font Fitxes de l'Optimot
Definició La querella és una acusació escrita, presentada davant el jutjat contra algú que hom fa reu d'un delicte que la persona agreujada demana que sigui castigat i perseguit. Aquesta és una de les formes d'iniciar un procés penal. Criteris generals de redacció En la redacció [...]
14. Abreviatures: formació
Font Fitxes de l'Optimot
criteris abans esmentats, s'han de mantenir totes les partícules (preposicions i articles) si es marca l'abreujament amb un punt. Per exemple: n. de la t. (nota de la traductora) j. de 1a. inst. (jutjat de primera instància) En canvi, s'ometen si s'utilitza la barra inclinada. Per exemple: o/ (a [...]
15. Exemple d'escrit de proposició de prova
Font Fitxes de l'Optimot
Exemple d'escrit de les parts en la fase de desenvolupament: l'escrit de proposició de prova AL JUTJAT... [...], procuradora de [...], amb l'assistència del lletrat [...], tal com consta (o he acreditat anteriorment) en les actuacions del judici de [...], seguides a instància del meu [...]
16. institucions, organismes, entitats, empreses o establiments (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Subdelegació del Govern Civil a Barcelona Presidència de la Generalitat Oficialia Major Ministeri Fiscal Capitania General de... Ajuntament de Manresa Diputació de Tarragona Comunitat Autònoma de... Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana Policia Municipal de Mataró Jutjat de Primera Instància núm. 1 [...]
17. Criteris de redacció de la denúncia
Font Fitxes de l'Optimot
18. Criteris de redacció del recurs contenciós administratiu
Font Fitxes de l'Optimot
acrediti la representació de qui compareix, llevat que figuri a les actuacions d'un altre recurs pendent davant del mateix jutjat o tribunal, cas en el qual es pot sol·licitar que s'expedeixi un certificat perquè s'insereixi a les actuacions. El document o documents que acreditin la legitimació de l'actor [...]
19. Criteris de redacció de la demanda
Font Fitxes de l'Optimot
Definició La demanda és un escrit presentat davant d'un jutjat per iniciar un plet, en el qual s'exerceixen una o diverses accions. Aquesta és la forma més habitual d'iniciar un procés en el cas del procediment civil. Criteris generals de redacció En aquest document, com en tots els de [...]
20. Criteris de redacció de la provisió
Font Fitxes de l'Optimot
compte que la redacció ha de ser ordenada, clara, rigorosa i concisa. Estructura i continguts El contingut i les característiques de cada una de les parts de la provisió són els següents: 1. Dades del jutjat o del tribunal En aquest apartat es fa constar la identificació del jutjat [...]
Pàgines  2 / 3 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  Següent >>