Resultats de la cerca criteris: 30

1. impost sobre activitats econòmiques  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Activitats educatives, científiques i socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
denominació genèrica ( premi , concurs , etc.) no forma part del nom propi de l'esdeveniment, s'escriu amb minúscula. Exemples: el premi La Lletra d'Or el concurs El Gran Dictat 29 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS Actes, activitats institucionals i campanyes S'escriuen amb [...]
3. Equivalències castellà - català. certificado m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
certificado m-certificat m Document expedit per una persona autoritzada legalment que dóna fe d'un fet, del contingut d'un document o de les circumstàncies que consten en arxius, en registres, en llibres d'actes, etc. [...]
4. Documentació administrativa. El certificat. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
, llibres d'actes, etc. [...]
5. Equivalències castellà - català. procedimiento m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
procedimiento m-procediment m Conjunt d'actes efectuats en un procés judicial seguint una lògica o les regles establertes. [...]
6. Equivalències castellà - català. subvención f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
subvención f - ajuda f / ajut m / subvenció f Diners pagats per una administració pública a persones o entitats per al desenvolupament d'activitats, per al pagament de deutes en cas d'extrema necessitat, etc. [...]
7. Equivalències castellà - català. inmunidad f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
inmunidad f - immunitat f Condició d'una persona, d'una entitat, etc., que no ha de retre comptes a la justícia pels seus actes. [...]
8. Equivalències castellà - català. tasa f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
tasa f - taxa f Impost amb què es graven serveis o activitats. [...]
9. Equivalències castellà - català. poderdante m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
poderdante m i f-poderdant / principal m i f Persona que dóna poders a algú altre perquè actuï en nom seu o la representi, sobretot en un judici o en actes administratius. [...]
10. Equivalències castellà - català. delincuencial adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
delincuencial adj - delinqüencial adj Relatiu o pertanyent a la delinqüència o als delinqüents. CA: Dades delinqüencials. Activitats delinqüencials. [...]
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>