Resultats de la cerca criteris: 202

1. Frase. Ordre dels elements en la frase  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
1. Identificació de la qüestió Sovint l'alteració de l'ordre gramatical dels elements de la frase o la complexitat excessiva d'aquesta, tan pròpia del llenguatge jurídic castellà, en dificulten la intel·ligibilitat. Dos eran las condiciones que el legislador consideró necesarias para acometer esta [...]
2. Documentació administrativa. La sentència. Ordre del dia  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
3. Símbols. Principals grups de símbols. Elements químics  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Per representar els elements químics també es fan servir símbols, que es poden combinar entre ells per representar els compostos químics. A la taula periòdica es poden trobar els símbols de tots els elements químics. Exemples: hidrogen H or Au oxigen O potassi K sofre S aigua H2O sulfat potàssic K2 [...]
4. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Ordre del dia  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat, llevat de les sessions constitutives, s'inicia amb el punt Lectura i apro- vació de l'acta de la reunió anterior. El darrer punt de l'ordre del dia és el Torn obert de paraules, que és el període obert d'intervencions a la fi d'una sessió d'un òrgan col·legiat. Pel que fa a les [...]
5. Documentació administrativa. La invitació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La concisió i la claredat són els elements bàsics que han de guiar la redacció admi- nistrativa en general. Així, d'acord amb l'article 2.1 de l'Ordre de l'Estat, de 7 de juliol de 1986, «en l'elaboració material de les comunicacions i els documents administra- tius, en especial dels que s'hagin [...]
6. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Títols d'obres, publicacions, treballs, elements d'un web i xarxes socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cursiva. Exemples: La febre d'or (novel·la) L'orfeneta de Menàrguens (novel·la) La ciutat cremada (obra cinematogràfica) Terra baixa (obra teatral) El desconsol (escultura) La vicaria (pintura) Diccionari general de la llengua catalana El més gran dels pecadors (disc) Publicacions periòdiques S'escriuen [...]
7. Nom. Anàfores  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
1. Identificació de la qüestió Les referències que es fan dins del discurs a elements que han aparegut anteriorment són un recurs molt habitual en llenguatge jurídic castellà, que de vegades enfosqueix el significat del text i dóna lloc a confusions. Exemples: Por otro lado, estas denominaciones de [...]
8. Noms referits a éssers animats. Variants dels noms  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els sobrenoms, renoms, pseudònims, renoms col·lectius, hipocorístics i altres variants dels noms no es tradueixen. En català: En castellà: Los Tarantos los Tarantos El Lute el Lute el Caracremada El Caracremada el Noi del Sucre El Noi del Sucre el Tonet El Tonet Perot lo Lladre Perot lo Lladre [...]
9. Documentació jurídica. La interlocutòria. Nom del jutge o la jutgessa, o dels membres del tribunal  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'ha d'indicar el nom del jutge, la jutgessa o els magistrats que integren el tribunal i, quan sigui col·legiat, el nom del ponent o la ponent. Es pot fer servir la fórmula següent: Jutgessa: Sra. Joana Puig i Mirta . [...]
10. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sempre, d'estructures prefixades i deixa poc espai a la creativitat. L'aspecte formal dels textos és fonamental per a la comunicació. Així, doncs, la con- vocatòria de reunió, com els altres documents administratius, segueix una estruc- tura força constant pel que fa als elements que la integren. En [...]
Pàgines  1 / 21 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>