Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 3,125

1. Pronunciació de vocals àtones en alguns parlars
Font Fitxes de l'Optimot
2. Iodització en la pronunciació d'alguns mots en certs parlars
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha alguns mots patrimonials amb una ll no inicial en els quals, per raons etimològiques, en els parlars baleàrics sobretot, però també en certes zones del català central, aquesta ll es pronuncia com una i. Aquest fenomen s'anomena iodització i el trobem en mots com ara palla, ull, cella [...]
3. Elisió de vocals en contacte en seqüències de mots / 'una hora' o 'un(a) hora'? (pronunciació)
Font Fitxes de l'Optimot
[o.à], filla única [a.ú]. Ara bé, si les vocals són semblants també es poden fusionar en una de sola. Per exemple: puma àgil [á]. De la mateixa manera, en alguns casos, se sol elidir la vocal àtona: una hora [ò], mitja hora [ò], quina hora [ò], onze anys [á]. En els parlars que tenen vocal neutra [...]
4. Pronúncia de waterpolo, karate, cúter, etc. / Manca de neutralització de les vocals àtones d'algunes paraules en català oriental
Font Fitxes de l'Optimot
En els parlars orientals, en general, les vocals a i e es neutralitzen en posició àtona i la vocal o es pronuncia u en aquesta posició. Ara bé, en aquests mateixos parlars, la síl·laba àtona d'una sèrie de mots (manlleus, cultismes, neologismes, etc.) no es neutralitza. Per exemple: credo, ídem [...]
5. Pronunciació sorda de 'x' (ics o xeix) / Pronunciació 'cs' de 'taxi'
Font Fitxes de l'Optimot
La lletra x (ics o xeix) es pronuncia amb el so sord de 'cs' en els casos següents: entre vocals: asfíxia, axioma, complexió, fixar, lèxic, luxe, màxima, òxid, sintaxi; Alexandre, etc. quan es dona consonant + vocal + ics, a final de mot: annex, apèndix, artífex, clímax, complex, crucifix [...]
6. vídeo (pronunciació) / estèreo (pronunciació)
Font Fitxes de l'Optimot
En els mots vídeo i estèreo, la combinació de vocals -eo no es neutralitza, sinó que es pronuncia una e i una o tancades. La segona e de estèreo, en canvi, es pronuncia oberta, tal com indica l'accent gràfic. [...]
7. Ortografia i pronunciació de 'mm'
Font Fitxes de l'Optimot
El grup mm sempre es presenta entre vocals. Per exemple: commemoració, commocionar, commutatiu, emmarcar, gamma, gemma, immune; Emma, etc. Malgrat que en registres informals de vegades es perd l'allargament de la m, en registres més formals és recomanable pronunciar aquest grup consonàntic [...]
8. Pronúncia de a àtona final en lleidatà i parlars valencians
Font Fitxes de l'Optimot
Hi ha alguns fenòmens relacionats amb la vocal àtona que són acceptables en els parlars en què són propis. Els més destacables són els següents: A la plana de Lleida, la a àtona final se sol pronunciar com a e oberta: baixa, tassa, (jo) cantava, Lleida. En nord-occidental i en valencià [...]
9. Pronúncia d'alguns mots en nord-occidental i valencià
Font Fitxes de l'Optimot
En la majoria de parlars occidentals, en general, les vocals e oberta i o oberta són tancades en posició àtona. La resta de vocals mantenen el timbre en aquesta posició. En nord-occidental i en els parlars valencians, també és habitual pronunciar a en comptes de e la síl·laba inicial acabada en [...]
10. Pronunciació sonora de 'x' (ics o xeix) / Pronunciació 'gz' de 'examen'
Font Fitxes de l'Optimot
La lletra x (ics o xeix) es pronuncia amb el so sonor de 'gz' en els casos següents: en mots amb l'element ex- (o -ex-) davant de vocal o h seguida de vocal: exagerar, exercici, exhalar, exhaurir, exhibir, exhortar, èxit, exòtic, exuberant, inexhaurible, etc. en mots amb l'element hex- o [...]
Pàgines  1 / 313 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>