Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 3,919

1. Pronunciació oberta o tancada de la e de certs mots
Font Fitxes de l'Optimot
2. Iodització en la pronunciació d'alguns mots en certs parlars
Font Fitxes de l'Optimot
. Malgrat que la iodització és acceptable en els parlars en què és pròpia, cal tenir en compte que en els registres formals és preferible la pronúncia amb ll. D'altra banda, més enllà d'aquests casos puntuals de iodització, cal recordar que no és acceptable la substitució generalitzada del so ll pel so i [...]
3. Elisió de vocals en contacte en seqüències de mots / 'una hora' o 'un(a) hora'? (pronunciació)
Font Fitxes de l'Optimot
, quan la vocal següent de la seqüència de mots no és i ni u, la vocal neutra se sol pronunciar, però també s'acostuma a elidir, sobretot si l'accent és secundari. Per exemple: la música alta (de l'habitació): vocal neutra + [à] o bé [à] hi posa èmfasi (desmesurat): vocal neutra + [è] o bé [è] queda [...]
4. Pronunciació sonora de 'x' (ics o xeix) / Pronunciació 'gz' de 'examen'
Font Fitxes de l'Optimot
La lletra x (ics o xeix) es pronuncia amb el so sonor de 'gz' en els casos següents: en mots amb l'element ex- (o -ex-) davant de vocal o h seguida de vocal: exagerar, exercici, exhalar, exhaurir, exhibir, exhortar, èxit, exòtic, exuberant, inexhaurible, etc. en mots amb l'element hex- o [...]
5. Pronunciació dels mots 'arbre' i 'marbre' / Emmudiment de la erra a l'interior de mot
Font Fitxes de l'Optimot
De vegades no es pronuncia la erra de determinats mots, generalment per la proximitat d'una altra erra i la dificultat de pronúncia que això comporta. És el cas, per exemple, dels mots arbre i marbre, en què generalment no es pronuncia la erra de la primera síl·laba (ar-, mar-). En parlars [...]
6. Pronunciació o emmudiment de la erra a final de mot
Font Fitxes de l'Optimot
En tots els parlars, llevat de la major part del valencià, la erra gràfica final dels mots aguts no se sol pronunciar encara que vagi seguida de la marca de plural -s. Per exemple: clar, clars (pronunciats cl[á], cl[á]s, però clara, clares, claror, pronunciats amb erra simple) sopar (pronunciat [...]
7. Timbres oberts i tancats de e i o tòniques sense accent
Font Fitxes de l'Optimot
oberta: crosta, flor, hora, olla, plor, plora, soca, sol o oberta / o tancada: jou, pou, tou; corts, mot, vot, zona La vocal e és oberta davant de ela, de erra vibrant seguida de vocal i de erra simple seguida de consonant (llevat que la consonant que segueix la erra simple sigui b, p o m). Així [...]
8. Pronunciació sorda de 'x' (ics o xeix) / Pronunciació 'cs' de 'taxi'
Font Fitxes de l'Optimot
La lletra x (ics o xeix) es pronuncia amb el so sord de 'cs' en els casos següents: entre vocals: asfíxia, axioma, complexió, fixar, lèxic, luxe, màxima, òxid, sintaxi; Alexandre, etc. quan es dona consonant + vocal + ics, a final de mot: annex, apèndix, artífex, clímax, complex, crucifix [...]
9. vídeo (pronunciació) / estèreo (pronunciació)
Font Fitxes de l'Optimot
En els mots vídeo i estèreo, la combinació de vocals -eo no es neutralitza, sinó que es pronuncia una e i una o tancades. La segona e de estèreo, en canvi, es pronuncia oberta, tal com indica l'accent gràfic. [...]
10. 'l' o 'll'? (pronunciació) / 'llògic' o 'lògic'?
Font Fitxes de l'Optimot
En registres col·loquials, a vegades es pronuncia ela doble (ll) en lloc de ela (l) a inici de mot, per exemple: llògic en lloc de lògic. En llengua general i en contextos més formals, no es produeix aquesta palatalització, de manera que els mots següents es pronuncien amb ela: legítim [...]
Pàgines  1 / 392 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>