Resultats de la cerca criteris: 51

1. text refós  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: text refós Abreviatura: Sigla: TR Símbol: [...]
2. format de text enriquit (rich text format)  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
3. missatge de text (short message service)  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Paraula: missatge de text (short message service) Abreviatura: Sigla: SMS Símbol: [...]
4. Funció demarcativa. Inici de frase. A principi de text  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Cal començar amb majúscula. [...]
5. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
administratives generals o parti- culars. La normativa bàsica sobre contractes és el llibre IV del Codi civil i, pel que fa a les administracions públiques, el Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes de les administracions públiques. Els diferents [...]
6. Equivalències castellà - català. enmienda f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
enmienda f - esmena f Text o fragment de text que es posa com a rectificació d'un error material en un document. [...]
7. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Documents oficials i normes  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
categoria normativa. Exemple: el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 33 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS Altres tramitacions La denominació d'una tramitació que no correspon a un document o norma [...]
8. Ús de les abreviacions  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
d'equi- libri entre la simplificació que representen les abreviacions i la comprensió del text. ? No s'han d'utilitzar abreviacions si ocupen els mateixos espais que el mot o el sintagma sencers, o gairebé els mateixos. ? L'ús d'abreviacions és indicat per a taules, gràfics, llistes, quadres [...]
9. Sigles. Escriptura. Desplegament  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
És recomanable que quan aparegui una sigla per primera vegada en un text es desglossi, ja sigui amb la denominació completa precedint la sigla, o viceversa. podeu posar-vos en contacte amb l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) podeu posar-vos en contacte amb l'ICASS [...]
10. FORMES CONCRETES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
/span Quan un text fa referència a una persona determinada, o a un grup de persones del mateix sexe, s'ha d'adaptar el discurs al gènere que correspon. Tipus de text Documents tancats (personalitzats) Exemples Marta Cases, arquitecta tècnica Clara Valls, tinenta d'alcaldia Anna Vives, directora 4 [...]
Pàgines  1 / 6 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  Següent >>