Resultats de la cerca bàsica: 276,776

1. Apostrofació davant de sigles i acrònims
Font Fitxes de l'Optimot
2. Apostrofació davant de sigles de noms d'universitats / l'UOC o la UOC?
Font Fitxes de l'Optimot
És habitual que el nom de les universitats aparegui abreujat mitjançant una sigla. A l'hora de decidir si cal apostrofar l'article la davant d'aquestes sigles, cal tenir en compte que l'apostrofació ve determinada per la manera com es llegeixen. Quan la sigla es llegeix com un mot, si acaba en [...]
3. Apostrofació davant de xifres / Apostrofació davant de '1' i '11'
Font Fitxes de l'Optimot
Davant de les xifres que es diuen amb vocal inicial, 1 i 11, s'apostrofen els articles el i la i la preposició de igual que si estiguessin escrits amb lletres. Per exemple: l'1 de juliol ('l'u') l'11 de novembre ('l'onze') l'11a clàusula del contracte ('l'onzena') la contractació d'11 jugadors ( [...]
4. Sigles. Apostrofació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
L'apostrofació dels articles el i la, i de la preposició de, davant de les sigles sol presentar vacil·la- cions. Per resoldre aquesta qüestió d'una manera coherent tindrem en compte la pronunciació més que no la grafia (vegeu l'apartat 6 del capítol «Sigles»). [...]
5. Apostrofació davant d'abreviatures
Font Fitxes de l'Optimot
Els articles i les preposicions, quan estan en contacte amb abreviatures, segueixen les regles ortogràfiques d'apostrofació, és a dir, es comporten com si els seguissin mots sencers. Per exemple: l'apt. 210 de Girona ('l'apartat') nota de l'ed. ('l'editor') l'Excma. Sra. ('l'Excel·lentíssima [...]
6. Sigles. Apostrofació. Pronunciació sil·làbica  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Davant de les sigles que es pronuncien com a mots, anomenades acrònims, s'apostrofen els articles el i la, i la preposició de, d'acord amb les regles generals d'apostrofació. l'ICEC (masculí) el PIB l'ONU (femení) l'EFTA (femení) l'UCI (femení) la IATA la UOC la UFEC la NASA d'USO de [...]
7. Apostrofació davant de paraules d'una altra llengua
Font Fitxes de l'Optimot
Els articles definits el i la, els articles personals en i na, i la preposició de s'apostrofen davant de paraules d'altres llengües començades amb un so vocàlic, seguint les normes generals d'apostrofació. Per exemple: És un article publicat a l'Anuario Musical de 2018. Va tocar l'estudi 1 de [...]
8. Sigles. Apostrofació. Pronunciació combinada  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
L'apostrofació davant de les sigles que pronunciem combinant el lletrejament amb la pronunciació sil·làbica segueix el criteri de les lletrejades, ja que ens basem en el contacte de l'article o la pre- posició amb el nom de la lletra inicial. el PCUS el pe-cus l'MPOC l'ema-poc la BDOL la [...]
9. Apostrofació davant de cometes / Apostrofació davant de citacions, eslògans i col·leccions
Font Fitxes de l'Optimot
Els articles definits el i la i la preposició de s'apostrofen davant d'una paraula o fragment escrit entre cometes sempre que calgui segons les normes que regulen l'apostrofació. Així, per exemple, es fa servir l'apòstrof en casos com els següents: Les citacions: El director va qualificar [...]
10. Apostrofació davant de cursiva / Apostrofació davant de títols i usos metalingüístics
Font Fitxes de l'Optimot
En general, els articles definits el i la i la preposició de s'apostrofen davant d'una paraula o fragment escrit en cursiva, tret d'usos metalingüístics, sempre que calgui segons les normes que regulen l'ús de l'apòstrof. Per exemple: L'autora d'Olor de colònia és Sílvia Alcàntara. L'Ara treu un [...]
Pàgines  1 / 27,678 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>