Resultats de la cerca criteris: 657

1. Funció distintiva. Noms propis referits a persones. Noms i cognoms de persones i divinitats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Documentació jurídica. Presentació. Dades de la part demandant, del procurador o la procuradora i de l'advocat o l'advocada  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat figuren les dades següents: ? nom i cognoms del procurador o la procuradora ? nom i dades de la part demandant ? nom i cognoms de l'advocat o l'advocada per representar la part demandant L'expressió en nom i representació de que apareix sovint entre les dades del procu- rador o de [...]
3. Noms referits a éssers animats. Noms propis de persona  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
correcta en català de llurs noms i cognoms i a incloure la conjunció i entre els cognoms. »2. Les persones interessades poden obtenir la constància de la forma normativament correcta en català de llurs noms i cognoms en el Registre Civil, qualsevol que en sigui la data de la imposició, per simple [...]
4. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Tot i que els noms i cognoms de les parts contractants ja apareixen al principi del document, tenint en compte que les rúbriques no són sempre intel·ligibles, a sobre o a sota de la rúbrica s'identifiquen novament els signants. Si els signants actuen en nom propi, amb el nom i els cognoms és [...]
5. Sigles i acrònims. Escriptura. Punts i espais  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les sigles i els acrònims s'escriuen sense deixar espais en blanc entre lletres i sense marcar la suspensió de mots amb punts. * D.O.G.C. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya * D G P L Direcció General de Política Lingüística [...]
6. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Dades de les parts contractants  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat apareixen el nom i els cognoms, el document nacional d'identitat i el domicili de les persones o entitats que subscriuen el contracte o el conveni i la referèn- cia a la condició amb què actuen, és a dir, si actuen en representació d'una altra per- sona o d'una entitat, o en nom [...]
7. Terminologia i fraseologia jurídica i administrativa normalitzada  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
les formes castellanes (en negreta), i tot seguit hi ha les formes catalanes equivalents (en cursiva i negreta). Entre la forma castellana i la forma catalana hi ha el símbol -. La informació que conté cada article és la següent: la categoria gramatical corresponent, en cursiva (vegeu, una mica més [...]
8. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
: en comptes de Nascut/uda a : Cognoms i nom : en comptes de El/la sol·licitant : Domicili : en comptes de Domiciliat/ada a : Tipus de text Formularis Generalment, els formularis estan pensats perquè siguin emplenats en primera persona i no acostumen a ser textos de redacció seguida. Remarca Les [...]
9. Sigles i acrònims. Gènere i nombre  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En general, les sigles i els acrònims conserven el gènere i el nombre que té la denominació completa. el DOGC el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el MACBA el Museu d'Art Contemporani de Barcelona la UPC la Universitat Politècnica de Catalunya una TAC una tomografia axial computada les [...]
10. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Dades de qui dóna fe pública  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat, que apareix en el cas de contractes públics, presenta el nom, els cognoms i el càrrec del notari o del funcionari que intervé en el contracte. En el model de contracte tradicional, aquestes dades apareixen al principi, després de la data, introduïdes per l'expressió: Davant meu [...]
Pàgines  1 / 66 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>