Resultats de la cerca criteris: 161

1. Equivalències castellà - català. escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Documentació administrativa. El recurs. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Document per mitjà del qual la persona interessada demana a l'Administració que anul·li o modifiqui una resolució o un acte administratiu, perquè el considera perjudi- cial per als seus drets. La Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novem- bre, de règim jurídic [...]
3. Documentació administrativa. La citació. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
determinats, en aquest cas es tracta d'una citació a dia cert (castellà: citación a comparecencia ); o bé es pot fer de manera que la persona citada disposi d'un termini per comparèixer o presentar-se davant de l'Administració. En aquest segon cas, es tracta d'una citació a termini (castellà: emplazamiento ). [...]
4. Documentació jurídica. administratiu. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'escrit d'interposició de recurs contenciós administratiu és un document que es pre- senta davant la jurisdicció contenciosa administrativa per demanar la revisió de l'ac- tivitat prèvia de l'Administració o per obtenir justícia davant qualsevol comportament il·lícit de l'Administració. Es poden [...]
5. Documentació jurídica. La denúncia. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
denunciant no està obligada a provar els fets denunciats ni a formalitzar una querella. D'acord amb l'article 265 de la Llei d'enjudiciament criminal, una denúncia es pot fer per escrit o de paraula. Quan es fa per escrit, el document en què es fa constar la denúncia s'anomena, també, denúncia . (També és [...]
6. Equivalències castellà - català. súplica f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
súplica f-súplica f Clàusula final d'un escrit dirigit a l'autoritat administrativa o judicial per tal d'obtenir una resolució de gràcia o de justícia. [...]
7. Equivalències castellà - català. subvención f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
subvención f - ajuda f / ajut m / subvenció f Diners pagats per una administració pública a persones o entitats per al desenvolupament d'activitats, per al pagament de deutes en cas d'extrema necessitat, etc. [...]
8. Documentació jurídica. La interlocutòria. Diligència  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
indicar si la resolució és ferma o si s'hi pot presentar algun recurs en contra, amb expressió, en aquest últim cas, del recurs que sigui procedent, de l'òrgan davant el qual s'ha d'interposar i del termini per recórrer-hi. [...]
9. Documentació jurídica. La provisió. Fórmula final i signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
provisió (el jutge o la jutgessa) i que l'últim paràgraf, no aïllat de la resta, tingui com a emissor el secretari o la secretària. Per evitar aquesta incoherència, proposem de reduir aquesta fórmula a En dono fe. (o Davant meu, ) i situar-la davant la signatura del secretari o la secretària. Tot i que no [...]
10. Equivalències castellà - català. presunción f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
presunción f - presumpció f Deducció, feta pel jutge o per la llei, de l'existència d'un fet o d'una circumstància desconeguts a partir de la certesa d'un de conegut. [...]
Pàgines  1 / 17 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>