Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 47

1. Signatura electrònica: el peu de signatura
Font Fitxes de l'Optimot
2. firmar o signar? / firma o signatura?
Font Fitxes de l'Optimot
Per designar el nom d'una persona que aquesta escriu, sovint acompanyat de la rúbrica, al peu d'una carta, d'un rebut, etc., per certificar que n'és l'autor o que n'aprova el contingut, en català es poden fer servir indistintament les denominacions firma i signatura. Per exemple: La [...]
3. Abreviatura de signatura
Font Fitxes de l'Optimot
sign. L'abreviatura de signatura és sign. [...]
4. signatura per absència
Font Fitxes de l'Optimot
Exemples de signatura per absència: Per absència del secretari general de Cultura, Xavier Solà i Cabanas: La directora de Política Lingüística xxxxxx (signatura) Yvonne Griley i Martínez o bé Per absència de Xavier Solà i Cabanas, secretari general de Cultura: La directora de Política [...]
5. signatura per autorització
Font Fitxes de l'Optimot
L'article 11.5 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els actes signats per autorització de signatura han d'incloure, al davant d'aquesta, les paraules "per autorització" i la identificació del titular o la [...]
6. signatura per delegació
Font Fitxes de l'Optimot
L'article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els actes administratius que s'adopten per delegació es consideren dictats per l'òrgan delegant, i han d'incloure abans de la signatura les paraules "per [...]
7. Abreviatura de adreça electrònica
Font Fitxes de l'Optimot
a/e L'abreviatura a/e es pot utilitzar en els casos en què es presentin problemes d'espai (per exemple, en un imprès per emplenar), però no és necessària per a les adreces del paper de carta o de les targetes. En aquests casos, com ja es fa habitualment, es poden imprimir les adreces electròniques  [...]
8. Com es diu e-mail o email en català? / correu electrònic / missatge electrònic / adreça electrònica
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Tecnologies de la informació i la comunicació
correu electrònic ('sistema' o 'missatge') missatge electrònic ('missatge') adreça electrònica ('destinació') En català, la forma que serveix per referir-se al sistema per mitjà del qual es poden enviar i rebre missatges des d'un ordinador a un altre o a una xarxa de diversos usuaris és correu [...]
9. separació a final de ratlla d'una adreça electrònica o d'Internet
Font Fitxes de l'Optimot
Quan s'ha de separar una adreça electrònica o d'Internet a final de ratlla, cal respectar els criteris següents. Se sol fer la partició:  ? després d'una barra inclinada (/) o d'un punt (.); ? abans de la rova (@), en el cas de les adreces electròniques; ? i com a últim recurs, abans d'un [...]
10. 'vist i plau' o 'vistiplau'
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Dret
documents, a peu de pàgina i de forma aïllada, per introduir la signatura del càrrec que hi dona l'aprovació. Per exemple: Vist i plau El director general (signatura) Joan Caminal i Ros  [...]
Pàgines  1 / 5 
Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>