Resultats de la cerca criteris: 33

1. Documentació administrativa. El recurs. Disseny gràfic  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Documentació administrativa. La sol·licitud. Disseny gràfic  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els diferents elements que configuren la imatge gràfica d'aquest document (usos de la negreta, cursiva, caixa alta o majúscules, marges, interlineats, etc.) presenten varia cions. D'entrada, cal tenir en compte que sovint el redacta una persona particu- lar i que, per tant, la tria d [...]
3. Annex 1  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
una voluntat de precisar o emfasitzar la referència a dones i homes dins del text, es poden fer servir formes dobles. Sisè. Les guies o directrius d'estil i de redacció de textos, especialment les que inclouen recomanacions per evitar els usos sexistes i androcèntrics, no es poden aplicar d'una manera [...]
4. Equivalències castellà - català. demanda f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
demanda f - demanda f Escrit presentat davant el jutge per tal d'iniciar un plet. CA: Presentar una demanda contra l'Ajuntament. Demanda de divorci. [...]
5. Equivalències castellà - català. escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo m - escrit d'interposició de recurs contenciós administratiu m Document que es presenta davant la jurisdicció contenciosa administrativa, un cop exhaurida la via administrativa, per demanar la revisió d'un acte de l'Administració [...]
6. Equivalències castellà - català. alzada f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
alzada f - alçada f / recurs d'alçada m Recurs administratiu interposat contra una resolució feta per l'administració pública que es formula davant el superior jeràrquic de qui la va dictar. [...]
7. Documentació jurídica. administratiu. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'escrit d'interposició de recurs contenciós administratiu és un document que es pre- senta davant la jurisdicció contenciosa administrativa per demanar la revisió de l'ac- tivitat prèvia de l'Administració o per obtenir justícia davant qualsevol comportament il·lícit de l'Administració. Es poden [...]
8. Sigles i acrònims. Apostrofació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'apostrofació dels articles el i la, i de la preposició de, davant de les sigles sol presentar vacil·lacions. Per resoldre aquesta qüestió d'una manera coherent tindrem en compte la pronunciació (vegeu l'apartat 4.6) més que no la grafia [...]
9. Documentació administrativa. El recurs. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu dos tipus de recurs: el d'alçada i el de reposició. El recurs d'alçada és procedent per recórrer contra les resolucions i els actes que no exhaureixen la via administrativa i es pot interposar davant l'òrgan que els va [...]
10. Documentació jurídica. La interlocutòria. Diligència  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
indicar si la resolució és ferma o si s'hi pot presentar algun recurs en contra, amb expressió, en aquest últim cas, del recurs que sigui procedent, de l'òrgan davant el qual s'ha d'interposar i del termini per recórrer-hi. [...]
Pàgines  1 / 4 
Pàgina  1  2  3  4  Següent >>