Resultats de la cerca criteris: 703

1. Sigles. Formació. Duplicació de lletres  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
2. Documentació jurídica. Presentació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
general per al cas de la demanda, que són el fonament per a l'estructuració d'aquest docu- ment. D'acord amb l'esmentat article, la demanda ha de contenir: ? les dades i les circumstàncies d'identificació de la part demandant i de la part demandada i el domicili o la residència en què poden ser citats ? [...]
3. Documentació jurídica. La denúncia. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Com a principi general, la redacció ha de ser clara, rigorosa i concisa. Els fets s'han de redactar de manera ordenada, en paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues. En aquest document, com en tots els de caràcter jurídic, cal tenir en compte les exi- gències de contingut establertes [...]
4. Documentació jurídica. administratiu. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
que el recurs contenciós administratiu s'inicia amb un escrit que es redueix a esmentar la disposició, l'acte, la inactivitat o l'actuació constitutiva de via de fet que s'impugna i a sol·licitar que es consideri interposat el recurs. El segon apartat d'aquest mateix article detalla els documents que [...]
5. Documentació jurídica. La querella. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
redactar de manera ordenada, clara i concisa, en paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues. Pel que fa al tractament personal, recomanem de fer servir la primera persona del jutjat o la sala). [...]
6. Documentació jurídica. La interlocutòria. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Llei d'enjudiciament civil i l'article 248 de la Llei orgànica del poder judicial, les interlocutòries sempre han de ser motivades i han de contenir, en paràgrafs separats i numerats, els fets i els fonaments de dret en què es basi la part dispositiva o la decisió subsegüent. També han d'incloure el [...]
7. Documentació administrativa. La sentència. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Com a criteri general, la redacció administrativa ha de ser clara, rigorosa i concisa. Així, per aconseguir aquests propòsits cal partir d'una estructuració lògica del text en què per mitjà de paràgrafs o blocs d'informació breus, separats i homogenis es puguin distingir amb facilitat els diferents [...]
8. Documentació administrativa. La invitació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
'acte o hi assistiran ? necessitat de presentar la invitació Pel que fa als criteris generals de redacció, cal tenir en compte que els tractaments que s'utilitzen en la redacció d'invitacions són la tercera persona del singular per a qui convida i per a la persona destinatària. Ara bé, si no s'esmenta [...]
9. Documentació administrativa. La carta. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Com hem vist a la definició, la carta pot tractar de més d'un tema, i aquests poden ser molt variats segon si es tracta de relacions personals, comercials o administratives. Les breus explicacions que tot seguit us exposarem afecten principalment, però no exclusivament, les cartes pròpies de la [...]
10. Documentació jurídica. La sentència. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
no ha de tenir l'estructura rígida i carregosa que comportaven els resultants i els considerants, sinó que podem redactar-la amb una estructura molt més flexible, fent servir paràgrafs independents, que permeten que la redacció sigui més clara i fluida. Respecte als criteris de redacció, l'article [...]
Pàgines  1 / 71 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>