Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 147/7Darrera versió: 28.08.2020

Títol

Combinacions de dos pronoms: els el, els la, els els, els lesels ho, els en i els hi 

Nova gramàtica 

Resposta

El pronom els substitueix el complement indirecte de tercera persona de plural, tant si és masculí com femení. Per exemple: 

El noi els dona el diari (El noi dona el diari a les periodistes).

Quan aquest pronom indirecte els es combina amb un pronom de complement directe determinat (el, la, els, les) o bé els pronoms ho, en i hi, en primer lloc sempre apareix l'indirecte. Per exemple:

Els el dono jo (Dono el diari a les periodistes).
Els la dono jo (Dono la notícia a les periodistes).
Els els dono jo (Dono els informes a les periodistes).
Els les dono jo (Dono les fotografies a les periodistes).
Els ho dono jo (Dono això a les periodistes).
Els en dono jo (Dono diners a les periodistes).
Els hi deixo el llibre (Deixo el llibre a les periodistes, al calaix).

Cal tenir en compte que els parlars que fan servir la variant hi en substitució del pronom indirecte li, col·loquialment també fan servir la forma els hi (o -los-hi o-'ls-hi) per a totes les combinacions anteriors. Per exemple:

Els hi dono jo.

Ara bé, en els registres formals cal mantenir la combinació formada pel pronom indirecte els i el pronom adequat en cada cas. 

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions