Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 63/10Darrera versió: 31.08.2020

Títol

Combinacions de dos pronoms: els hi 

Nova gramàtica 

Resposta

La combinació formada pels pronoms els i hi pot aparèixer en els casos següents:

1. Quan el pronom els substitueix un complement directe masculí plural i coincideix amb el pronom de complement indirecte li, aquest pronom li es transforma en hi i s'obté la combinació els hi. Per exemple:

El nen els hi porta (El nen porta els llibres al professor).

Ara bé, en valencià, com que es manté la forma li quan es combina amb qualsevol pronom de complement directe de tercera persona, la combinació resultant és li'ls.

2. També es pot trobar la combinació els hi si el pronom els, tant si representa un complement directe com un complement indirecte, es combina amb un complement de lloc o predicatiu representat pel pronom hi. Per exemple:

El nen els hi porta (El nen porta els llibres a l'escola).
El nen els hi porta (El nen porta els llibres embolicats).
El nen els hi porta els llibres (El nen porta a l'escola els llibres als amics).

3. Col·loquialment, la forma els hi també s'usa per representar un complement indirecte plural, però en registres formals cal mantenir només el pronom els. Per exemple:

L'alumna els escriu (L'alumna escriu als professors).
L'alumna els hi escriu. (col·loquial)

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions