Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3831/3

Títol

'10 de gener de 2000' o '10 de gener del 2000'? 

'De' o 'del' davant l'any ('de' o 'del 1999') 

Article davant de l'any ('de' o 'del 1999') 

Resposta

Quan s'escriu la data sencera o bé s'esmenta un any, sovint es dubta de si s'ha de posar o no l'article el entre la preposició de i la xifra de l'any. Per exemple, es pot dubtar entre les expressions següents:  

27 d'octubre de 1994 (o del 1994)
No el veig des de 1990 (o des del 1990)  

Totes dues formes són adequades, amb article i sense: del 1994 i de 1994. En el cas de la forma amb article, en lloc de dir de l'any 1994, s'omet el mot any i es fa la contracció del 1994. Ara bé, cal tenir en compte que quan l'any apareix abreujat no es pot ometre l'article. Així, 20 d'abril de 2017 (o del 2017), però 20 d'abril del 17.

En el llenguatge administratiu i jurídic, si no s'abreuja l'any, entre les dues possibilitats (amb article o sense) es recomana de fer servir la forma sense article. Així, per a la datació de documents, per exemple, es fa servir la forma següent: Lleida, 15 de novembre de 1999.

Amb l'arribada de l'any 2000, es va observar que, contràriament al que passava fins llavors, en la llengua oral, la forma sense article es considerava forçada; per exemple, sembla més natural dir el 15 de gener del 2000 que el 15 de gener de 2000. Sobre aquesta qüestió, i pel que fa al llenguatge administratiu i jurídic, es van prendre els acords que es detallen a continuació.

DATACIÓ DE DOCUMENTS
Pel que fa a la datació de documents (amb la data sencera: dia, mes i any), tot i que la tendència natural de la llengua oral és de fer servir l'article davant els anys del segle XXI (per exemple, 10 de gener del 2002), es considera que cal mantenir el criteri de datació actual. Per exemple:

Barcelona, 1 de març de 2004 (igual que s'escriu Barcelona, 1 de març de 1999)

ENUMERACIONS I LLISTES
En les enumeracions i llistes en què apareguin dates corresponents a diferents anys, es considera que totes dues solucions (amb article davant l'any i sense article) són possibles. Ara bé, s'ha de tenir en compte que els usos han de ser coherents dins un mateix text. Per exemple:

de 1992 a 1995
de 1996 a 1999
de 2000 a 2003

o bé

del 1992 al 1995
del 1996 al 1999
del 2000 al 2003

DINS D'UN TEXT
En casos diferents dels anteriors, en què aparegui una expressió temporal que inclogui l'any dins d'un text, la data es pot escriure amb article davant l'any, seguint la tendència de la llengua oral. Per exemple:  

Es presentarà a les eleccions del 2004
Entre el maig i l'octubre del 2005 s'inaugurarà el nou edifici

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions