Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7382/4

Títol

Relatiu temporal  

'el dia que va néixer' o 'el dia en què va néixer'? 

Nova gramàtica 

Resposta

Quan el pronom relatiu té un valor temporal, pot adoptar diverses formes: que, en què, en el qual i quan. La possibilitat de fer servir una forma o una altra dependrà del tipus d'antecedent del relatiu o bé del tipus d'oració de relatiu, si és explicativa o especificativa.

1. Relatiu que, en què, en el qual

Quan l'oració de relatiu té com a antecedent un sintagma nominal o preposicional, es pot fer servir queen què o en el qual (en la qual, en els quals, en les quals). Per exemple:

L'any que / en què / en el qual va néixer el meu fill hi va haver molts incendis forestals.
Som en l'època que / en què / en la qual els aiguats són més freqüents.

En canvi, quan l'antecedent és un adverbi o un sintagma nominal amb un comportament adverbial (és a dir, que situa una situació respecte del moment en què es parla, com ara l'endemà la setmana que ve, que faran referència a un dia o un altre segons el moment que es diguin), s'utilitza que (i no en què ni en el qual). Per exemple:

Aleshores que encara no existien els mòbils, era important precisar el lloc de les cites. 
L'endemà al matí que plovia, vaig marxar cap a Marràqueix.

2. Relatiu quan 

Sempre que l'oració de relatiu sigui explicativa, també es pot fer servir la forma quan. Per exemple:

L'any 2009, quan va néixer el meu fill...
Aleshores, quan encara no existien els mòbils... 
Va ser a l'època del seu pare, quan encara no existien els mòbils.


 

Un cas específic en què no és possible en el qual (en la qual, en els quals, en les quals) és en les oracions que tenen com a antecedent un nom propi que fa referència a un dia o un conjunt de dies (PasquaSetmana Santa...) o bé un número amb què es designa un any. Per exemple: 

Per Nadal, quan / en què / que es reuneix tota la família... (i no Per Nadal, en el qual es reuneix tota la família...)
Des de 1998, quan / en què / que es va crear la comissió... (i no Des de 1998, en el qual es va crear la comissió...)

En canvi, són adequats casos com ara El dia de Nadal, en el qual es reuneix tota la família... Des de l'any 1998, en el qual es va crear la comissió..., en què hi ha el nom dia i any, respectivament, com a nucli de l'antecedent.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions