Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7498/3Darrera versió: 04.02.2016

Títol

xifres o lletres? (criteris generals) 

Resposta

Per saber si cal escriure una quantitat amb xifres o lletres, s'han de tenir en compte els aspectes següents:

1. El tipus de text o d'obra en què apareix: 

— En els treballs científics (matemàtiques, ciències físiques, etc.), econòmics o estadístics, es fan servir les xifres per a la representació de les magnituds.

— En les obres literàries, en canvi, es tendeix a fer servir més aviat les lletres. 

— En els documents notarials totes les xifres s'escriuen amb lletres.

2. Si la xifra és cardinal (és a dir, si expressa una quantitat numèrica precisa del referent del substantiu, com ara tres persones, vint-i-cinc alumnes, cent cinquanta treballadors, 123.567 habitants, 234 km) o ordinal (és a dir, si expressa el lloc que ocupa el referent del substantiu en una sèrie, com ara primera volta, tercera posició, cinquena copa, 1r 5a). 

 

Per exemple, pel que fa als numerals cardinals, el criteri més estès consisteix a escriure amb lletres els números que tenen fins a tres paraules, i amb xifres els que en tenen més. Per exemple:

Van construir cinquanta pisos nous.  
Hi ha hagut 475 abstencions.

Un altre criteri és escriure amb lletres els números del zero al nou, i amb xifres la resta. En aquest cas, però, per raons de coherència, dues o més quantitats d'una mateixa sèrie s'escriuen totes amb xifres si almenys una és superior a nou. Per exemple: 

Vam comprar 25 llibretes, 6 carpetes i 3 arxivadors.

Pel que fa als numerals ordinals, l'ús més habitual és escriure els vint primers amb lletres o amb xifres, i abreujar els ordinals a partir del vintè:

el segon classificat o el 2n classificat 
la quarta posició
o la 4a posició

però:

el 25è lloc 
la 24a edició de la cursa

 

Classificació

Categoria
Convencions .Altres convencions de la llengua
Abreviacions