Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 308/3

Títol

Abreviatures i sigles: J - L 

Resposta

juliol: jul.
junta de govern: j. de gov.
junta directiva: j. dir.
jurídic -a: jur.
jurisprudència: jurispr.
jutjat de primera instància: j. de 1a. inst.
laborable: lab.
làmina: làm.
limitada: ltda.
limitat: ltat.
llei: L
Llei d'enjudiciament civil: LEC
Llei d'enjudiciament criminal: LECr
Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú: LRJPAC
llei orgànica: LO
lletra de canvi: l/
lletra de crèdit: l/cr
lletra meva: l/m
la meva lletra: m/l
llicenciat -ada: llic.
loco citato ('en el lloc citat'): loc. cit.

En aquesta llista hi ha únicament lletra meva i la meva lletra, però s'ha de tenir en compte que es construeixen anàlogament les abreviatures de les formes amb altres possessius. Per exemple, l/n (lletra nostra), l/v (lletra vostra), l/s (lletra seva).


 

Classificació

Categoria
Convencions .Abreviacions
Abreviacions