Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

déu

m
1 dios. Un déu pagà, un dios pagano. El diner és el seu déu, el dinero es su dios.
2 [en majúscula] Dios. Pregar Déu, rogar a Dios.
3 a Déu sien dades! [resposta a un gràcies] de nada.
4 ajuda't i Déu (o el cel) t'ajudarà ayúdate y el cielo (o Dios) te ayudará, ayúdate y ayudarte he, a Dios rogando y con el mazo dando.
5 a la bona de Déu a la buena de Dios.
6 alçar (o elevar, o aixecar) Déu fam crist [en la missa] alzar, hacer la elevación.
7 amb l'ajuda de Déu si Dios quiere.
8 anar com Déu vol [de qualsevol manera] ir de cualquier manera.
9 clamar a Déu clamar al cielo (o a Dios). És un crim que clama a Déu, es un crimen que clama al cielo.
10 com Déu mana como Dios manda.
11 com hi ha Déu! [sorpresa] ¡válgame Dios!
12 com hi ha Déu que [afirmació] como hay Dios que, bien sabe Dios que. Com hi ha Déu que ho faré, como hay Dios que lo haré.
13 de cal Déu (o de tots els déus) [desmesurat] de padre y muy señor mío.
14 de Déu en avall [per sota de Déu] de Dios abajo.
15 Déu ajut quan... [qui sap] sabe Dios (o Dios sabe) cuándo.... Déu ajut quan arribaran, sabe Dios cuándo llegarán.
16 Déu dona faves (o pa) a qui no té queixals (o garrofes a qui no les pot rosegar) Dios da pañuelo al que no tiene narices, Dios da nueces al que no tiene muelas y muelas al que no tiene nueces.
17 Déu em perdoni (o no m'ho tingui en compte) Dios me perdone (o no me lo tenga en cuenta).
18 Déu et beneeixi (o t'empari) Dios te bendiga (o te ampare, o te ayude).
19 Déu et faci bo! [per a deixar per inútil] ¡Dios te ampare!
20 Déu faci que (o plagui a Déu que) Dios quiera que.
21 Déu hi faci més que nosaltres Dios nos tenga de su mano, Dios nos asista.
22 Déu ho faci (o ho vulgui) Dios lo quiera, permita Dios....
23 Déu i ajut (o i ajuda) [esforç] Dios y ayuda. Hem necessitat Déu i ajut per a aconseguir-ho!, hemos necesitado Dios y ayuda para conseguirlo
24 Déu me'n guard (o me'n reguard, o nos en guard) Dios me (o nos) libre.
25 Déu meu! ¡Dios!, ¡Dios mío!, ¡Dios santo!, ¡ay Dios!
26 Déu no ho vulgui no quiera Dios, Dios no lo quiera.
27 Déu Pare crist Dios Padre.
28 Déu proveirà Dios proveerá.
29 Déu sap (o ho sap) Dios sabe (o sabe Dios), bien sabe Dios.
30 Déu tanca una porta i n'obre una altra fig Dios aprieta pero no ahoga, cuando una puerta se cierra, otra se abre (o cien se abren).
31 Déu té un bastó que pega sense fer remor Dios castiga sin piedra ni palo.
32 Déu t'ho pagui Dios te lo pague.
33 Déu vos guard! [salutació] ¡buenos días! (o ¡buenas tardes!, o ¡buenas noches!).
34 donar a Déu el que és de Déu i al Cèsar el que és del Cèsar dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.
35 és com Déu l'ha fet cada uno es como Dios le ha hecho.
36 gràcies a Déu gracias a Dios (o a Dios gracias).
37 lloat (o beneït) sia Déu! [lloança] ¡bendito (o alabado) sea Dios!
38 lloat (o beneït) sia Déu! [disgust, conformitat] ¡vaya por Dios!, ¡alabado (o bendito) sea Dios!
39 mai no és tard quan Déu ajuda nunca es tarde si la dicha es buena, más vale tarde que nunca.
40 ni Déu! fig i fam [ningú] ¡ni Dios!
41 no haver-hi Déu que l'entengui (o ho entengui) [difícil] no haber Dios que le entienda (o que lo entienda).
42 no sé quin Déu em deté no sé cómo tengo aguante.
43 no témer ni Déu ni el diable no temer ni a Dios ni al diablo (o ni a rey ni a Roque).
44 per Déu! (o per l'amor de Déu!) [per favor] ¡por Dios! (o ¡por el amor de Dios!).
45 per Déu i tots els sants [jurament] por estas.
46 posar Déu per testimoni poner a Dios por testigo.
47 quan Déu voldrà cuando Dios quiera.
48 que Déu ens empari que Dios nos ampare (o nos asista, o nos coja confesados).
49 que Déu l'hagi perdonat que Dios lo tenga en su santa gloria.
50 que sigui el que Déu vulgui que sea lo que Dios quiera.
51 rebre Déu [combregar] recibir a Dios.
52 semblar (o creure's) el déu de la Terra darse aires de gran señor.
53 sense encomanar-se a Déu ni al diable [irreflexivament] sin encomendarse a Dios ni al diablo.
54 si a Déu plau si Dios quiere, Dios mediante.
55 si Déu vol si Dios quiere.
56 temptar Déu tentar a Dios.
57 tot déu fig [tothom] todo dios.
58 valga'm Déu! ¡válgame Dios!, ¡Dios!
59 voto a Déu! fig i fam ¡voto a Cristo!, ¡voto a tal (o a bríos)!
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions