Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5840/3

Títol

Exemple de conveni 

Resposta

Conveni entre el Consorci per a la Normalització Lingüística, la Unió Empresarial de l'Anoia i la Delegació d'Òmnium Cultural de l'Anoia per a la promoció de l'ús de la llengua catalana en l'àmbit socioeconòmic


REUNITS

D'una banda, el senyor [...], president del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).

D'una altra, la senyora [...], presidenta de la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA).

I d'una altra, el senyor [...], president de la Delegació d'Òmnium Cultural de l'Anoia.


ACTUEN

El primer, en representació del CPNL, a l'empara de les facultats que li confereix l'article 14 dels Estatuts del CPNL, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya els dies 3 i 11 d'octubre de 1988.

La segona, en representació de la UEA, en virtut del seu càrrec de presidenta.

El tercer, en representació de la Delegació d'Òmnium Cultural de l'Anoia, en virtut del seu càrrec de president.


MANIFESTEN

1. Que les parts comparteixen la voluntat i la necessitat de promoure l'ús social del català com a llengua pròpia i oficial de Catalunya i de contribuir a l'aplicació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

2. Que les parts, d'acord amb la voluntat expressada, proposen de formalitzar un conveni de col·laboració que permeti incidir positivament en l'ús de la llengua catalana en l'àmbit socioeconòmic.

3. Que el CPNL és un organisme amb personalitat jurídica pròpia que té per finalitat fomentar el coneixement, l'ús i la difusió de la llengua catalana, per a la qual cosa col·labora amb les empreses i organitzacions que ho sol·liciten en la tasca d'adequació a la Llei de política lingüística; en aquest cas, amb la UEA.

4. Que Òmnium Cultural, mitjançant la seva delegació a l'Anoia, com a entitat històricament vinculada a la promoció de la llengua i la cultura catalanes, ha impulsat la signatura d'aquest conveni i el subscriu amb la voluntat de contribuir eficaçment al seu compliment amb totes les actuacions que les altres parts considerin convenients.

5. Que les parts es comprometen a esmerçar els mitjans necessaris per dur a terme accions de normalització lingüística per aconseguir la plena adaptació de la UEA i de les empreses associades als preceptes de la Llei de política lingüística.

Per tot això, subscriuen aquest conveni, que es regeix pels següents

PACTES

1. La UEA es compromet a:

a) Utilitzar preferentment el català en totes les seves comunicacions orals i escrites.

b) Difondre informació dels cursos de català per a adults que organitza el Centre de Normalització Lingüística (CNL) Montserrat.

c) Informar les empreses associades dels serveis que ofereixen el Servei Comarcal de Català (SCC) de l'Anoia i el Servei Local de Català (SLC) d'Igualada.

d) Seguir les directrius que marqui el CNL Montserrat en la redacció dels textos de la UEA i en l'ús d'eines informàtiques.

e) Informar les empreses associades de la signatura d'aquest conveni i promoure'n la plena adaptació a la Llei de política lingüística.

2. El CNL Montserrat es compromet a:

a) Posar a disposició de la UEA i dels seus associats els serveis d'assessorament lingüístic i de consultes que ofereixen el SCC de l'Anoia i el SLC d'Igualada.

b) Revisar el material que editi la UEA en català, per garantir-ne la qualitat lingüística.

c) Proporcionar a la UEA l'assessorament i la formació necessaris pel que fa a qüestions lingüístiques i eines informàtiques.

3. Per a la coordinació i el seguiment d'aquest projecte es designarà una comissió formada per un representant de cadascuna de les parts.

4. Aquest conveni té una durada de dos anys a partir de la data de la signatura. Transcorregut aquest termini es prorrogarà automàticament per períodes d'un any si cap de les parts no el denuncia amb una antelació mínima de dos mesos.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen per quadruplicat.

Igualada, 24 d'abril de 2001


(noms i rúbriques) 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions