Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

parte

f
1 part. Dividir en partes iguales, dividir en parts iguals.
2 una part. Parte de la casa fue destruida, una part de la casa va ser destruïda. Parte de tu razonamiento es falso, una part del teu raonament és fals.
3 [en un reparto] part.
4 [comercio] part.
5 mat part.
6 [sitio] part, lloc m, costat m. Venían de todas partes, venien de totes parts.
7 [lado] part, banda, costat m. Por la parte de Berga, per la part de Berga. La parte derecha del coche, la part dreta del cotxe.
8 [parcialidad, bando] part, bàndol m.
9 [porción] part, porció.
10 teatr [papel] part, paper m. Recitar su parte, recitar la seva part.
11 teatr [actor] part, actor -triu.
12 [en una contienda] part, bàndol m, costat m. Las partes beligerantes, les parts bel·ligerants.
13 dr [litigante, contratante] part.
14 mús part.
15 pl [órganos de la generación] parts, parts sexuals.
16 a (o en) otra parte en una altra banda, enjondre.
17 a partes iguales a parts iguals.
18 a una y otra parte a banda i banda. A una y otra parte de la carretera, a banda i banda de la carretera.
19 dar parte de donar part de.
20 dar parte en [un negocio] admetre en, associar a.
21 de algún tiempo a esta parte d'un quant temps ençà, d'algun temps a aquesta part.
22 de unos días a esta parte d'uns quants dies ençà.
23 de mi (o tu, etc) parte de part meva (o teva, etc).
24 de parte a parte [de un lado a otro] de part a part, de banda a banda.
25 de parte de [en nombre de] de part de.
26 de parte de [a favor de] en pro de, a favor de.
27 en alguna parte en algun lloc (o part, o banda).
28 en alguna parte [en frases interrogativas y condicionales] enlloc. ¿Le has visto en alguna parte?, l'has vist enlloc?
29 en cualquier otra parte a qualsevol lloc (o part, o banda).
30 en esta parte en aquesta part (o banda).
31 en ninguna parte (o en parte alguna) enlloc. No lo encuentro en ninguna parte, no ho trobo enlloc.
32 en parte en part.
33 en parte por... en parte por... d'una banda per... d'altra banda per...No voy a verle en parte por pereza y en parte porque no tengo tiempo, no vaig a veure'l d'una banda per mandra, d'altra banda perquè no tinc temps.
34 en todas partes arreu, pertot, pertot arreu.
35 en todas partes cuecen habas a tot arreu se'n fan, de bolets, quan plou.
36 formar parte formar part.
37 hacer las partes [de algo] fer-ne les parts.
38 ir a la parte entrar a formar part.
39 la mayor parte la major part.
40 la parte del león fig la part del lleó.
41 llamarse a la parte reclamar la participació (o de participar-hi).
42 llevar la mejor (o peor) parte portar avantatge (o desavantatge).
43 llevarse la mejor parte fer el paquet, endur-se la part del lleó.
44 mirar a otra parte [simular no ver a alguien] fer com qui no hi veu.
45 mirar a otra parte [algo] fer els ulls grossos.
46 no llevar a ninguna parte [ser inútil] no portar enlloc.
47 no parar en ninguna parte [inquieto] semblar el cul d'en Jaumet.
48 no parar en ninguna parte [inestable] no parar mai en un mateix lloc.
49 parte alícuota part alíquota.
50 parte contraria part contrària.
51 parte del rosario part de rosari.
52 partes genitales parts sexuals (o parts).
53 parte integral part integral.
54 parte litigante part litigant.
55 parte trasera part del darrere, el darrere.
56 poner (o hacer) de su parte fer tots els possibles.
57 por mi parte per la meva part (o banda).
58 por otra parte [además] d'altra banda, altrament, de més a més.
59 por parte de [parentesco] de part de, de banda de.
60 por partes per parts.
61 por (o de) todas partes pertot arreu, per (o de) totes bandes (o parts).
62 por todas partes se va a Roma tots els camins duen (o van) a Roma.
63 quien parte y reparte se lleva la mejor parte qui fa les parts se n'aprofita (o en treu profit).
64 ser parte [participar] prendre part.
65 ser parte dr ésser part.
66 tener de su parte estar de part seva.
67 tener (o tomar) parte en [colaborar] prendre part en.
68 tener (o tomar) parte en [compartir] tenir part en.
69 tomar a mala parte prendre malament, prendre una cosa de través.

m
70 [telegrama] despatx.
71 comunicat. Parte de guerra, comunicat de guerra.
72 informació f. Parte meteorológico, informació meteorològica.
73 [informe] informe.
74 parte de boda participació de casament.
75 parte médico comunicat mèdic.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions