Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

gramàtic gramàtica

m. i f. [FL] [LC] [PR] Persona versada en gramàtica.
f. [FL] Ciència que estudia i descriu l'estructura de les llengües o d'una llengua en particular.
[FL] gramàtica comparada Lingüística comparada.
[FL] gramàtica descriptiva Gramàtica basada en els usos lingüístics reals sense considerar-ne el grau de correcció.
[FL] gramàtica històrica Branca de la lingüística que estudia els canvis lingüístics experimentats per una llengua al llarg del temps.
f. [FL] Sistema fonològic, morfològic, sintàctic, semàntic i lèxic d'una llengua. La gramàtica del basc.
[FL] gramàtica universal Conjunt de propietats generals del llenguatge que determinen la naturalesa de les llengües particulars.
f. [FL] Text que recull la descripció d'una llengua. He comprat una gramàtica del txec.
f. [FL] Teoria o model d'anàlisi de l'estructura de les llengües. La gramàtica de Port-Royal. La gramàtica de Chomsky.
[FL] gramàtica estructural Gramàtica basada en l'estructuralisme.
[FL] gramàtica funcional Funcionalisme 3 .
[FL] gramàtica generativa Generativisme .
[FL] gramàtica oracional Gramàtica que té com a unitat d'anàlisi l'oració.
[FL] gramàtica textual Gramàtica que descriu els fenòmens lingüístics que ultrapassen el marc de l'oració.
f. [LC] [FL] Conjunt de normes relatives a l'estructura d'una llengua que s'han de seguir per parlar-la i escriure-la correctament. Avui estudiarem ortografia i gramàtica.
f. [FL] Ús de la llengua d'acord amb les normes de la gramàtica. Dues faltes d'ortografia i una de gramàtica.
[FL] gramàtica normativa [o gramàtica preceptiva] Gramàtic 6 1 .
f. [LC] Elements o principis d'una ciència o art.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions