Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

producto

m
1 producte. Los productos de la industria, els productes de la indstria. Un producto qumico, un producte qumic.
2 [alimento] producte.
3 producte. Producto interior bruto, producto interior brut.
4 mat producte.
5 producto de belleza (o de tocador) producte de bellesa.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions