Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

vuelta

f
1 volta. La tierra da vueltas alrededor del sol, la terra fa voltes entorn del sol.
2 [giro] volta. Da la vuelta a la pgina, fes la volta a la pgina.
3 [recorrido] volta.
4 [figura] volta. Las vueltas de una cuerda, les voltes d'una corda.
5 [dorso] dors m, revers m. Escribir a la vuelta de la hoja, escriure al dors del full.
6 [paseo] volta.
7 [a una llave] volt m, volta. Es necesario dar dos vueltas a la llave, cal fer donar dos volts a la clau.
8 [vista] gira. Las vueltas de una capa, les gires d'una capa.
9 [en labores] passada.
10 [regreso] retorn m, tornada. La vuelta del hijo prdigo, el retorn del fill prdig.
11 [dobladura] volta. La vuelta de la portalada, la volta de la portalada.
12 [devolucin] devoluci, tornada.
13 [dinero] canvi m. Ten cuidado con la vuelta, compte amb el canvi.
14 [recompensa] paga, recompensa.
15 [ronda] volta. La segunda vuelta de las elecciones, la segona volta de les eleccions.
16 [recodo] tombant m.
17 [vez] volta, vegada.
18 arquit volta.
19 p fr jocs [voltereta] girada.
20 agr llamada.
21 fig volta. Dar vueltas a un asunto, donar voltes a un assumpte.
22 fig [cambio] tomb m, salt m. Esto dar la vuelta cualquier da, aix donar un tomb qualsevol dia.
23 a la vuelta [de regreso] a la tornada.
24 a la vuelta de al cap de. A la vuelta de diez aos, al cap de deu anys.
25 a la vuelta de la esquina passada la cantonada.
26 a la vuelta de la esquina fig [muy cerca] a tocar, molt a la vora, a quatre passes, a prop.
27 a la vuelta de la esquina [por todas partes] pertot arreu, a tot arreu, a cada passa. Una cocinera as no la vas a encontrar a la vuelta de la esquina, una cuinera aix no la trobars a tot arreu.
28 andar a vueltas con fig donar voltes a.
29 a vuelta de a cpia de.
30 a vuelta de correo a correu seguit, pel primer correu.
31 buscar las vueltas fig [a alguien] buscar les pessigolles.
32 cogerle las vueltas [a alguien] saber (o conixer) el tarann.
33 con vuelta! fam [cosa prestada] que torni!
34 dar cien vueltas [pensar] donar voltes.
35 dar cien vueltas [superar] donar cent (o mil) voltes a alg.
36 dar la vuelta [alrededor] fer la volta.
37 dar la vuelta [al revs] girar al revs (o a l'inrevs, o de l'inrevs). Dar la vuelta a un jersey, girar el jersei al revs.
38 dar la vuelta [del derecho] del dret.
39 dar la vuelta de campana fer una volta de campana.
40 dar media vuelta fer mitja volta.
41 dar media vuelta fig [marcharse] girar cua, tocar el dos.
42 dar muchas vueltas donar-hi voltes i ms voltes a una cosa.
43 darse una vuelta [por algn sitio] arribar-se. Cualquier da me dar una vuelta por tu casa, qualsevol dia m'arribar a casa teva.
44 dar una vuelta fig [paseo] fer una volta.
45 dar vueltas [girar] fer (o donar) voltes (o giravoltes).
46 dar vueltas [pensar] donar voltes.
47 dar vueltas la cabeza rodar el cap.
48 de vuelta de tornada, de retorn.
49 estar de vuelta tornar a sser aqu. Ya estoy de vuelta!, ja torno a sser aqu!
50 estar de vuelta de todo haver-ne vist de tots colors (o de verdes i de madures), tant donar-se'n de tot.
51 hacer dar vueltas [a alguien] fer anar d'un lloc a l'altre.
52 hasta la vuelta! a reveure!, fins a la tornada!
53 no hay que darle vueltas fig i fam no cal donar-hi ms voltes.
54 no tener vuelta de hoja [una cosa] no tenir retop.
55 poner de vuelta y media a uno deixar com un drap brut alg.
56 tomar la vuelta de mar anar (o tirar) a la volta de.
57 vuelta! fam [exclamacin de fastidio] tornem-hi!
58 vuelta a escena [de un artista] tornada a escena, retorn.
59 vuelta al ruedo taurom volta a l'arena.
60 vuelta al trabajo retorn a la feina (o al treball).
61 vuelta atrs marxa enrere.
62 vuelta ciclista volta ciclista.
63 vuelta de tierra mar volta d'en terra.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions