Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

cap1

m
1 anat cabeza f. Donar-se un cop al cap, darse un golpe en la cabeza.
2 [intel·ligència] cabeza f, caletre fam, pesquis fam. Tenir cap, tener cabeza.
3 [persona] jefe, cabeza, cabecilla. Cap de bàndol, de la tribu, jefe de banda, de la tribu.
4 [d'un llinatge] cabeza.
5 [capital] cabeza f. Cap de municipi, cap de comarca, cabeza de municipio, cabeza de comarca.
6 [individu] cabeza f. Dos caramels per cap, dos caramelos por cabeza.
7 [de bestiar] cabeza f.
8 [vida] cabeza f. Demanar el cap d'algú, pedir la cabeza de alguien.
9 [part més alta] cabeza f. El cap d'una muntanya, la cabeza de una montaña.
10 [part anterior] cabeza f.
11 [d'un martell, mall, etc] cabeza f.
12 [extrem] cabo. El cap d'una corda, el cabo de una cuerda.
13 [d'una biga] cabeza f.
14 geog cabo.
15 heràld jefe, frente.
16 tèxt [tros de roba] cabeza f.
17 a què treu cap...? ¿a qué viene...?
18 a l'altre cap del món fig i fam [molt lluny] al fin del mundo, en el quinto infierno.
19 abaixar (o acotar) el cap agachar (o bajar, o doblar) la cabeza.
20 aixecar (o alçar) el cap fig [superar dificultats] alzar (o levantar) cabeza.
21 al cap de al cabo de, a la vuelta de.
22 al cap de poc [poc després] al poco, a poco de.
23 al cap i a la fi (o al cap i a l'últim, o al cap darrer) al fin y al cabo, en fin de cuentas, después de todo.
24 alt cap mil alto mando.
25 amagar el cap sota l'ala fig [inhibir-se] esconder (o meter) la cabeza bajo el ala.
26 amb el cap baix (o cot, o jup) cabizbajo, con la cabeza baja.
27 amb el cap ben alt [amb dignitat] con la cabeza bien alta.
28 amb el cap descobert [sense barret] con la cabeza descubierta.
29 anar de cap per avall (o anar cap per avall) fig i fam andar manga por hombro (o patas arriba).
30 anar amb el cap sota l'ala fig [desanimat] estar alicaído (o cabizbajo).
31 anar calent de cap fig i fam [anar begut] ir cargado (o borracho), estar hecho una cuba.
32 anar el cap enfora fig [rodar] írsele a uno la cabeza.
33 anar-hi el cap en alguna cosa jugarse la cabeza (o el cuello) en algo.
34 anar-se'n amb les mans al cap [resultar perjudicat] salir con las manos en la cabeza.
35 anar-se'n (o fugir) del cap alguna cosa irse algo de la cabeza.
36 assentar-se-li a algú el cap fam [posar seny] sentar la cabeza. A aquest noi ja se li ha assentat el cap, este chico ya ha sentado la cabeza.
37 assentir amb el cap asentir con la cabeza.
38 ballar pel cap [recordar vagament] rondar por la cabeza.
39 cap atòmic tecnol cabeza atómica.
40 cap baix (o cot) cabizbajo, con las orejas gachas.
41 cap blanc [cabells blancs] cabello canoso.
42 cap boig (o cap calent, o de pardals, o de trons, o desgavellat, o fluix, o sense cervell, o verd) cabeza vacía (o hueca, o a pájaros, o llena de pájaros, o de chorlito).
43 cap buit (o d'ase, o de carbassa) [curt d'enteniment] cabeza dura.
44 cap d'ala [eminència] personalidad.
45 cap d'any día de año nuevo, día primero de año.
46 cap d'any [aniversari] aniversario, cabo de año. Avui és el cap d'any de la seva mort, hoy es el aniversario de su muerte.
47 cap d'ase ict [Eutrigla gurnardus] lira.
48 cap de brot bot flor (o fruto) terminal.
49 cap de claca teatr jefe de clac, primer alabardero.
50 cap de colla [capatàs] capataz.
51 cap de corda [alpinisme] cabeza (o primero) de cordada.
52 cap de dansa [capdanser] primer bailarín.
53 cap de dansa fig [capdavanter] amo del cotarro.
54 cap de dol [en un enterrament] presidencia del duelo.
55 cap de família (o de casa) cabeza m de familia.
56 cap de govern [president] jefe de gobierno.
57 cap de llinatge cabeza de linaje m.
58 cap de llinyol [de sabater] trozo de bramante (o cordel).
59 cap de mort [d'un esquelet] calavera.
60 cap de mort gràf cabeza de muerto.
61 cap de mort [carn de bou, de porc] babilla.
62 cap de negociat jefe de negociado.
63 cap de núvol nube de verano.
64 cap de partit cabeza de partido.
65 cap de peça [d'un teixit] cabeza.
66 cap de platja, de pont mil cabeza de playa, de puente.
67 cap de sèrie esport cabeza de serie.
68 cap de setmana fin de semana.
69 cap d'esquadra mil jefe de escuadra.
70 cap d'estació ferroc jefe de estación.
71 cap d'estat jefe de Estado.
72 cap de taula [en un àpat] el que preside la mesa.
73 cap de taula [lloc d'honor] cabecera de la mesa.
74 cap de turc cabeza de turco.
75 cap d'olla zool [Globicephala sp] calderón.
76 cap magnètic elect cabezal magnético.
77 cap per a lligar cabo suelto.
78 cap per amunt cabeza arriba.
79 cap per avall cabeza abajo, boca abajo.
80 cap per avall [desordenat] patas arriba.
81 cap per cap [tant per tant] por el mismo precio, en igualdad de circunstancias.
82 cap roig ict [escórpora] cabracho, raño.
83 caps blancs bot [Alyssum maritimum] mastuerzo marítimo.
84 caps d'ase bot [tomanyí] cantueso, tomillo borriquero, hierba de san Juan.
85 caure de cap caer de cabeza, dar de cabeza en el suelo.
86 començar de cap i de nou fig i fam [hacer] borrón y cuenta nueva. Per mi, comencem de cap i de nou, por mí, borrón y cuenta nueva. Caldrà començar de cap i de nou, habrá que hacer borrón y cuenta nueva.
87 d'un cap a l'altre de uno al otro extremo.
88 d'un cap a l'altre de la terra de un extremo al otro de la tierra, en toda la redondez de la tierra, a lo largo y ancho de la tierra.
89 de cap de cabeza.
90 de cap a cap (o de cap a peus) fig [completament] de cabo a rabo, de pies a cabeza.
91 de cap a cap (o de cap a peus) fig [perfecte] de pies a cabeza, hecho y derecho. És un senyor de cap a peus, es un señor de pies a cabeza.
92 de cap i de nou fig [des del principi] desde el principio, de nuevo.
93 donar cap [a un projecte] llevar a cabo.
94 dur al cap [projectar] tener en la mente.
95 dur de cap duro de entendederas (o de mollera).
96 dur de cap [tossut] de cabeza dura.
97 dur de cap una cosa tener el propósito (o la intención) de hacer una cosa.
98 en cap jefe, en jefe. Conseller en cap, consejero jefe.
99 escalfar-se el cap fig i fam [preocupar-se] calentarse la cabeza, calentarse (o devanarse) los sesos.
100 ésser un cap calent fig ser caliente de cascos.
101 estar malament del cap andar mal de la cabeza.
102 estar tocat del cap fig estar tocado de la cabeza, andar mal de la cabeza.
103 fer aixecar (o alçar) el cap a algú fig hacer levantar la cabeza a uno.
104 fer ballar el cap a algú llevar (o traer) a uno de cabeza.
105 fer el cap viu estar al tanto.
106 fer perdre el cap hacer perder el juicio, volver tarumba.
107 fer un cap nou fam romperle a uno los huesos (o un hueso).
108 fer volar el cap a algú fig i fam [matar] levantar (o saltar) la tapa de los sesos a uno.
109 inflar (o omplir) el cap a algú (amb idees) hinchar (o calentar) la cabeza a alguien, llenarle la cabeza de aire (o de pájaros, o de viento).
110 inflar (o omplir) fig i fam [donar la llauna] darle a uno dolores de cabeza.
111 jugar-s'hi el cap fam [apostar] jugarse la cabeza (o el cuello).
112 lligar caps fig atar cabos.
113 mal cap mala cabeza.
114 no alçar (o aixecar) el cap fig no alzar (o levantar) cabeza.
115 no cabre una cosa al cap fig no caber una cosa en la cabeza.
116 no deixar caps per lligar no dejar cabo suelto.
117 no perdre el cap fig [conservar la serenitat] no perder la cabeza.
118 no saber pas per quin cap agafar-ho fig no saber por dónde agarrarlo (o cogerlo).
119 no tenir cap ni centener (o peus) fig [ser absurd] no tener pies ni cabeza.
120 no treu cap a res no conduce a nada (o a ninguna parte).
121 omplir el cap de cascavells fig i fam levantar de cascos.
122 passar pel cap a algú alguna cosa [acudir-se-li] pasarle (o pasársele) una cosa a alguien por la cabeza.
123 pel cap alt como mucho, a lo más, todo lo más, como máximo, a lo sumo.
124 pel cap baix por lo menos, como mínimo.
125 per cap [repartiment] por cabeza, por barba.
126 per un cap [guanyar o perdre] por una cabeza.
127 perdre el cap [per una dona] perder la cabeza, beber los vientos por.
128 posar el cap com un tabal (o un timbal, o tres quartans) [marejar, atordir] calentarle a alguien la cabeza.
129 posar-se-li (o ficar-se-li) a algú una cosa al cap ponérsele (o metérsele) a alguien una cosa en la cabeza.
130 prendre de cap d'esquila fam coger ojeriza (o manía, o tirria).
131 pujar a algú alguna cosa al cap [els diners, la fama] subírsele a alguien una cosa a la cabeza.
132 rodar el cap dar vueltas la cabeza, írsele a uno la cabeza.
133 rompre's (o trencar-se) el cap fam romperse (o quebrarse) la cabeza.
134 saber de cap a peus (o saber pel cap dels dits) saber al dedillo.
135 seure al cap de taula [el pare, l'avi] estar a la cabecera de la mesa.
136 tallar (o llevar) el cap cortar la cabeza.
137 tants caps tants barrets fig cada maestrillo tiene su librillo, tantos hombres, tantos pareceres, tantas seseras, tantas monteras.
138 tenir el cap a tres quarts de quinze fig i fam [estar distret] estar en Babia (o en las Batuecas, o en la inopia, o en la nubes, o en la luna), tener la cabeza a las once.
139 tenir el cap ben clar tener la cabeza muy clara, estar en su pleno conocimiento (o en su sano juicio).
140 tenir el cap espès (o carregat) tener la cabeza como un bombo (o embotada, o pesada).
141 tenir el cap ple de fum (o de grills, o de pardals, o de vent) [no tenir seny] tener pájaros en la cabeza (o tener la cabeza llena de pájaros, o tener la cabeza a pájaros).
142 tirar-s'hi de cap fig [arriscar-se] echarse al agua.
143 trencar el cap a algú fig i fam retorcer a uno el pescuezo.
144 trencar-se el cap fig [cavil·lar] romperse la cabeza.
145 treure cap a conducir a. A què treu cap?, ¿a qué conduce?
146 treure el cap sacar la cabeza, asomarse. Treure el cap per la finestra, asomarse a la ventana.
147 treure el cap fig [començar a sortir] sacar la cabeza, apuntar, asomar. Sembla que l'hivern ja treu el cap, parece que el invierno saca la cabeza. El blat ja treu el cap, el trigo ya asoma.
148 treure's una cosa del cap quitarse algo de la cabeza.
149 treure a algú una cosa del cap quitar a alguien una cosa de la cabeza.
150 val més ésser cap de lluç que cua d'estruç (o val més ésser cap d'arengada que cua de lluç [o de pagell, o de rajada]) más vale (o mejor) ser cabeza de ratón que cola de león, más vale (o mejor) ser cabeza de sardina que cola de salmón.
151 venir al cap venir a la cabeza (o a la mente).
152 volar-se el cap fig i fam [suïcidar-se] levantarse (o saltarse) la tapa de los sesos.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions