Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

art1
[generalment masculí en singular i femení en plural]

m. o f. [LC] Habilitat, destresa, a fer certes coses adquirida amb l'estudi, l'experiència, l'observació. L'art de viure bé.
m. o f. [LC] Manera de fer alguna cosa segons regles. Una cosa feta amb art, sense art.
m. o f. [LC] [DE] Sistema de preceptes i de regles per a fer bé alguna cosa. Art militar. L'art de la terra. Exercitar un art.
[FLL] art poètica Obra didàctica en què són definides les característiques principals de la creació poètica i són exposades les regles que s'han d'observar en la composició poètica.
m. o f. [LC] Professió que requereix la coneixença i l'aplicació d'un sistema de preceptes i de regles. Escola d'arts i oficis.
[LC] [AF] [AR] arts gràfiques Conjunt de coneixements, operacions i processos inclosos en el camp de l'edició impresa.
[LC] [AR] arts liberals Arts en què obra més especialment la intel·ligència.
[LC] arts manuals Arts en què hom obra més especialment amb les mans.
[SP] arts marcials Conjunt d'esports de combat sense armes, d'origen oriental.
[LC] arts mecàniques Arts manuals.
[LC] [AR] arts plàstiques Conjunt de les arts basades en la forma i el color: dibuix, pintura, escultura, etc.
10  [LC] [AR] belles arts Arts que tenen per objecte l'expressió de la bellesa mitjançant el color, la forma, el so, el llenguatge, el moviment: pintura, escultura, arquitectura, música, poesia, dansa.
m. o f. [LC] [JE] Aplicació de l'habilitat i del gust a la producció d'una obra segons principis estètics. Una obra d'art.
m. o f. [LC] Conjunt de les belles arts, generalment amb exclusió de la literatura. L'art grec.
[AR] arts majors Tradicionalment, la pintura, l'escultura i l'arquitectura.
[AR] arts menors Tradicionalment, l'argenteria, la ceràmica, la marqueteria, l'enquadernació, el gravat, l'ebenisteria, el mosaic, etc.
m. o f. [LC] Mitjà amb què hom reïx a fer alguna cosa. Té l'art d'agradar a tothom.
[LC] per art d'encantament loc. adv. Com per miracle.
[LC] no tenir art ni part en una cosa [o no tenir ni art ni part en una cosa] No tenir-hi cap interès ni cap intervenció.
[LC] sense tenir art ni part en una cosa [o sense tenir ni art ni part en una cosa] loc. adv. Sense tenir-hi cap interès ni cap intervenció.
[LC] per males arts loc. adv. Valent-se de mitjans reprovables.
m. [AGP] Ormeig o conjunt d'ormejos que serveixen per a pescar. Art de pesca, art de bou, art de deriva.
m. [AGP] Sistema de pesca duta a terme amb un art.
m. [LC] [AGP] Art de platja. Tirar l'art. Pescar a l'art. Peix de l'art.
[AGP] art clar Art d'encerclament, semblant a la teranyina, però de malla més clara que serveix per a la captura de peix blanc.
[AGP] art d'arrossegament a) Bou² .
[AGP] art d'arrossegament b) Sistema de pesca que consisteix a arrossegar una xarxa en forma de sac a prou velocitat perquè l'art engoleixi el peix.
[AGP] art d'encerclament Sistema de pesca que consisteix a envoltar una mola de peix amb una xarxa.
[AGP] art de deriva Solta de superfície.
[AGP] art de fons Art que treballa tocant el fons del mar.
[AGP] art de mosca Art clar.
10  [AGP] art de platja Art de tir que es lleva de la platja estant.
11  [AGP] art de ròssec Art d'arrossegament.
12  [AGP] art de tir Art d'estructura i funció intermedi entre l'arrossegament i l'encerclament, que encercla i amolla el peix i el captura en un cop. El bolig, la xàvega i la sonsera són arts de tir.
13  [AGP] art menor Art d'estructura senzilla i que sovint treballa d'una manera passiva. Les nanses i els tresmalls són arts menors.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions