Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

derivació

f. [LC] Acció de derivar o de derivar-se. La derivació del riu en aquests tres canals. Un canal de derivació. Obrar per derivació sobre el canal intestinal mitjançant purgants enèrgics. Un substantiu obtingut per derivació.
f. [LC] La cosa derivada.
f. [EE] [EL] [FIF] Branca d'un circuit, conducte secundari, etc., que està connectat en derivació respecte d'una altra branca o un altre conducte.
[FIF] [EE] [EL] en derivació loc. adv. En paral·lel a).
f. [FL] Formació de mots nous a partir d'un radical o d'un mot, generalment acompanyat d'afixos. Derivació parasintètica, successiva.
[FL] derivació impròpia Conversió 6 .
[FL] derivació pròpia Formació de mots mitjançant l'addició d'afixos a un radical o a un mot ja existent.
[FL] derivació zero Conversió 6 .
f. [FL] En certes gramàtiques, procés d'especificació de l'estructura d'una oració mitjançant regles.
f. [FL] Seqüència de marcadors sintagmàtics que representa l'estructura sintàctica d'una oració.
f. [FLL] Figura retòrica que consisteix en la repetició d'un mot o d'un grup de mots amb una modificació en la flexió.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions