Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

lluny1

adv
1 [en l'espai] lejos. El poble no és pas tan lluny com ens pensàvem, el pueblo no está tan lejos como pensábamos.
2 [en el temps] lejos. Les vacances ja no són lluny, las vacaciones ya no están lejos.
3 [usat darrere expressions quantitatives que indiquen la distància] de distancia. A deu quilòmetres lluny, a diez quilómetros de distancia. Una hora lluny, una hora de distancia.
4 fig lejos. Tocar aquest tema ens portaria massa lluny, tocar este tema nos llevaría demasiado lejos.
5 al lluny a lo lejos, en la lejanía, en lontananza.
6 al lluny del lluny [ben al lluny] muy a lo lejos.
7 anar (o arribar) lluny ir (o llegar) lejos.
8 de lluny lejano. Som cosins de lluny, somos primos lejanos.
9 de lluny estant (o des de lluny) de lejos. De lluny estant fa bon efecte, de lejos hace buen efecto.
10 lluny de lejos de. Lluny de minvar ha crescut, lejos de menguar ha crecido.
11 estar lluny de creure (o de pensar, o de fer, etc) alguna cosa estar lejos de creer (o de pensar, o de hacer, etc) alguna cosa.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions