Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

color

m [o f]
1 color.
2 art color, colorido, coloración f. El millor d'aquest quadre és el color, lo mejor de este cuadro es el color.
3 [de la cara] color.
4 mús colorido [orquestal].
5 fig [caràcter aparent] color. Pintar amb colors tràgics, pintar con colores trágicos.
6 fig [qualitat peculiar] color. El color de les festes populars, el color de las fiestas populares.
7 fig [aparença enganyosa] color. Sota color de bondat, so color de bondad.
8 agafar (o prendre) color tomar color.
9 canviar (o mudar) de color fig cambiar (o mudar) de color.
10 color advertidor [dels animals] color de defensa.
11 color d'ala de mosca (o de gos com fuig) color ala de mosca.
12 color heràldic heràld color heráldico.
13 color local color local.
14 colors complementaris fís colores complementarios.
15 colors nacionals colores nacionales.
16 color trencat color quebrado.
17 de color [negre] de color. Una cantant de color, una cantante de color.
18 de color de rosa fig de color de rosa.
19 de colors de colores. Papers de colors, papeles de colores.
20 de colors trencats [pàl·lid] quebrado de color.
21 donar color [pintar] dar color.
22 en color [fotografia, pel·lícula] en color.
23 fer-ne de tots colors fig i fam hacerlas de todo tipo (o de todo calibre).
24 fer posar de tots colors (o fer pujar els colors a la cara) poner colorado, sacarle los colores a la cara.
25 haver-ne vistes de tots colors fig i fam estar curado de espantos.
26 ja n'hi ha prou d'aquest color! ¡hasta ahí podíamos llegar!
27 no conèixer el color d'una cosa no conocer una cosa ni por el forro.
28 passar-ne de tots colors (o veure'n de tots colors) fig i fam pasarlas moradas, pasarlas negras, pasar las de Caín.
29 perdre el color perder el color, palidecer.
30 pujar a algú els colors a la cara salirle los colores a la cara, subírsele el pavo.
31 sota color de so color de, socolor de.
32 tenir bon (o mal) color fig tener buena (o mala) pinta.
33 tenir bons colors (o un color sa) estar como una rosa.
34 tornar-se de tots colors (o de mil colors, o de cent mil colors) fig i fam ponerse de todos los (o de mil) colores.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions