Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

llavors

adv
1 [aleshores] entonces, en esto, al llegar a este punto (o en aquel punto). Va ésser llavors que va venir ell, fue entonces cuando vino él. Sopàvem; llavors, algú trucà a la porta, estábamos cenando; en esto, alguien llamó a la puerta.
2 [en aquest cas] entonces, así pues, en este (o tal) caso. Si fos així, llavors tu series l'hereu, si así fuera, entonces (o en este caso) tú serías el heredero. Llavors, ens n'oblidem?, así pues, ¿nos olvidamos del tema?
3 de llavors ençà desde entonces.
4 fins llavors hasta entonces.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions