Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

lluny1

adv
1 [en l'espai] lejos. El poble no s pas tan lluny com ens pensvem, el pueblo no est tan lejos como pensbamos.
2 [en el temps] lejos. Les vacances ja no sn lluny, las vacaciones ya no estn lejos.
3 [usat darrere expressions quantitatives que indiquen la distncia] de distancia. A deu quilmetres lluny, a diez quilmetros de distancia. Una hora lluny, una hora de distancia.
4 fig lejos. Tocar aquest tema ens portaria massa lluny, tocar este tema nos llevara demasiado lejos.
5 al lluny a lo lejos, en la lejana, en lontananza.
6 al lluny del lluny [ben al lluny] muy a lo lejos.
7 anar (o arribar) lluny ir (o llegar) lejos.
8 de lluny lejano. Som cosins de lluny, somos primos lejanos.
9 de lluny estant (o des de lluny) de lejos. De lluny estant fa bon efecte, de lejos hace buen efecto.
10 lluny de lejos de. Lluny de minvar ha crescut, lejos de menguar ha crecido.
11 estar lluny de creure (o de pensar, o de fer, etc) alguna cosa estar lejos de creer (o de pensar, o de hacer, etc) alguna cosa.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions