Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

llegar

v intr
1 arribar. Llegué a París el martes, vaig arribar a París dimarts.
2 [en el tiempo] arribar. Ha llegado el momento de manifestarse, ha (o és) arribat el moment de manifestar-se.
3 [durar] arribar. Las provisiones no llegarán al verano, les provisions no arribaran a l'estiu.
4 [llegar a ser] esdevenir, arribar a ésser. Llegar a presidente de la república, esdevenir president de la república.
5 [medir] arribar. La cinta no llegaba a tres metros, la cinta no arribava a tres metres.
6 [ascender] arribar. El agua llegó al tercer escalón, l'aigua va arribar al tercer esglaó.
7 [ocurrir, producirse] arribar. Llegó el buen tiempo, va arribar el bon temps.
8 [alcanzar] arribar. Acércamelo, que no llego, acosta-m'ho que no hi arribo.
9 [ser suficiente] arribar, bastar, ésser suficient. La comida no llega para todo el mundo, el menjar no arriba per a tothom.
10 [abarcar] arribar. Sus posibilidades no llegan a tanto, les seves possibilitats no arriben a tant.
11 [ir] anar. La cuerda llega de un balcón al otro, la corda va de l'un balcó a l'altre.
12 ¡hasta ahí podíamos llegar! ja n'hi ha prou d'aquest color!
13 llegar a arribar a. Todavía no hemos llegado a la mitad de la asignatura, encara no hem arribat a la meitat de l'assignatura.
14 llegar a más [socialmente] anar lluny (o endavant), pujar.
15 llegar y besar el santo arribar i moldre.
16 no llegar a más p fr [ser el colmo] no arribar més lluny. ¡No podíamos llegar a más!, no podíem arribar més lluny!
17 no llegarle a la suela del zapato no arribar-li a la sola de la sabata.

v tr
18 [juntar] aplegar, arreplegar.
19 [arrimar] atansar, arrambar.

v pron
20 arribar-se, anar intr. Me llegaré allí de un salto y se lo diré, m'hi arribaré d'un salt i li ho diré.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions