Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6143/2

Títol

Accents diacrítics: 'bé' o 'be'? 

Resposta

Hi ha un curt nombre de mots que porten un accent distintiu (anomenat diacrític) per diferenciar-los d'altres mots que s'escriuen igual, amb els quals es podrien confondre. És el cas de , béns i be, bens.

S'escriu , béns en els casos següents:

  • amb el significat de 'benefici' o 'riquesa': fer el bé, els béns de la família;
  • quan és un adverbi: Balla bé;
  • quan és una conjunció: Vindrà ell o bé ella;
  • quan és una interjecció: Bé, hem guanyat!
S'escriu be, bens en els casos següents:

  • amb el significat d''anyell': un be negre, be al forn, Els bens pasturen;
  • quan és el nom de la lletra b: S'escriu amb be alta.

 

Classificació

Categoria
Ortografia
Abreviacions