Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

sacar

v tr
1 treure. Sacar las plantas al balcn, treure les plantes al balc. Sacar la lengua, treure la llengua.
2 [llevar fuera] treure (o portar) a passejar. Hay que sacar al perro, cal treure el gos a passejar.
3 llevar, treure. Sacar una espina, treure una espina.
4 [sacar a bailar] treure (o fer sortir, o invitar) a ballar.
5 [librar] treure. Sacar a alguien de un apuro, treure alg d'un mal pas.
6 [hacia fuera] treure enfora. Sacar el pecho, treure el pit enfora.
7 [quitar] treure.
8 [un trabajo] fer. Me ha sacado un traje precioso, m'ha fet un vestit precis.
9 [poner en uso] treure. Cada ao sacan una moda diferente, cada any treuen una moda diferent.
10 treure. Sacar un mote, treure un malnom.
11 [una fotografa] fer, tirar.
12 fer sortir. Han sacado a toda la familia en las fotografas de la boda, han fet sortir tota la famlia a les fotografies del casament.
13 [en una votacin] obtenir, aconseguir. El partido ha sacado cincuenta diputados, el partit ha obtingut cinquanta diputats.
14 [mostrar] exhibir, fer veure. Todava no ha sacado sus maas, encara no ha exhibit les seves habilitats.
15 [hacer aparecer] fer sortir. Sacar los colores a la cara, fer sortir els colors a la cara. Le sacaron en los peridicos, el van fer sortir als diaris.
16 [ganar] treure, guanyar. Ha sacado medio milln en la rifa, ha tret mig mili a la rifa.
17 treure a, guanyar. Sacar la lotera, la apuesta, treure a la rifa, guanyar l'aposta.
18 [obtener de alguien] arrencar. Los sobrinos le sacan todo lo que quieren, els nebots li arrenquen tot el que volen.
19 [conseguir] treure'n. Sacar provecho, treure'n profit. Lo que sacars con eso son muchos quebraderos de cabeza, el que en traurs sn molts maldecaps.
20 [sonsacar] fer dir. Procura sacarle quin est detrs de todo esto, procura de fer-li dir qui hi ha darrere tot aix.
21 treure. No me ha dicho de dnde ha sacado esos datos, no m'ha dit d'on ha tret aquestes dades.
22 [en una conversacin] treure, donar. Siempre saca razones y ejemplos que no prueban nada, sempre treu raons i exemples que no proven res.
23 [deducir] treure. De esto que te ha dicho saca la consecuencia, d'aix que t'ha dit, treu-ne la conseqncia.
24 [entradas, billetes] comprar, aconseguir.
25 [resolver] treure. Sacar una cuenta, treure un compte.
26 fam [ventaja] sobrepassar en, excedir en. Le saca tres dedos a su padre, sobrepassa en tres dits el seu pare.
27 esport [la pelota] servir, posar en joc, treure.
28 sacar a bailar [a alguien] treure (o fer sortir, o invitar) a ballar.
29 sacar adelante [una familia] fer tirar endavant.
30 sacar adelante [un asunto, etc] tirar endavant. Ella sac adelante el negocio al morir su marido, ella va tirar endavant el negoci en morir el seu marit.
31 sacar a relucir fig i fam [citar] portar a collaci, sortir a parlar de.
32 sacar a relucir fig i fam [sin oportunidad] retreure, clavar per la cara (o pels bigotis). Siempre saca a relucir los favores que me ha hecho, sempre em retreu (o em clava per la cara) els favors que m'ha fet.
33 sacar de s fig i fam [exasperar] treure de polleguera.
34 sacar en claro (o en limpio) fig i fam treure'n l'aigua clara. Lo nico que he sacado en claro es que no tiene dinero, de l'nic que he tret l'aigua clara s que no t diners.

v intr
35 esport servir, sacar.

v pron
36 [quitarse] treure's, llevar-se.
37 fer-se fer. Se ha sacado unas cuantas fotos, s'ha fet fer algunes fotos.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions