Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

reactiu -iva

adj. [LC] [QU] Que reacciona, que té el poder de reaccionar.
m. [LC] [QU] Substància que participa estequiomètricament en una reacció química per a originar uns productes.
m. [QU] Substància que, en virtut de la seva capacitat de participar en reaccions d'un tipus determinat, és emprada per a detectar, examinar o mesurar altres substàncies.
adj. [EE] Que posseeix reactància. Circuit reactiu.
adj. [EE] Que no correspon a cap potència real, s'aplica a una magnitud d'un corrent altern. Corrent reactiu.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions