Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

l'

art m sing [forma elidida de el]
1 el. L'estat, l'home, el estado, el hombre.
2 [davant nom propi] [no se traduce]. L'Albert, Alberto.
3 [davant adjectiu abstracte] lo. Mesclar el diví amb l'humà, mezclar lo divino con lo humano.

art f sing [forma elidida de la]
4 la, el [con nombres femeninos empezados con una a tónica]. L'hora, l'esperança, la hora, la esperanza. L'ànima, l'àguila, el alma, el águila.
5 [davant nom propi] [no se traduce]. L'Antònia i l'Anna, Antonia y Ana.

pron [forma elidida de el]
6 [i la forma -l' darrere verb i davant dels pronoms hi i en] lo, le. No l'entenc, no le (o lo) entiendo. Poseu-l'hi, ponedlo allí. Treu-l'en, sácalo (o sácale) [de allí]. Ja l'has agafat?, ¿ya lo has cogido?
7 [predicat nominal] él. L'és o no l'és, en Joan?, ¿es Juan o no es él?
8 [predicat nominal] [a menudo no se traduce]. No l'és pas, el meu marit, no es mi marido.

pron [forma elidida de la]
9 la. L'he vista molt sovint, aquesta setmana, la he visto muy a menudo esta semana. L'entenc perfectament, senyoreta, la entiendo perfectamente, señorita. Sí que l'hem feta bona!, ¡la hemos hecho buena!
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions