Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

moviment

m. [LC] [GL] Acció per la qual un cos o alguna de les seves parts canvia de lloc o de posició. Fer un moviment amb el cap. Els moviments de contracció i dilatació del cor. Els moviments de la terra. Un moviment lent, ràpid. Moviment de rotació, de translació. Estar un cos en moviment. Posar en moviment un cos.
[QU] [FIF] moviment brownià Agitació contínua de les partícules d'una solució col·loidal causada pels impactes desordenats amb les molècules del medi, mogudes per l'agitació tèrmica.
[GL] moviment de plaques Desplaçament de les plaques litosfèriques, les unes respecte a les altres.
[AQ] moviment de terres Conjunt d'operacions d'arrencament i de transport de terra i de roques que hom fa en la preparació d'un terreny per aplanar-lo, construir-hi una carretera, una via fèrria, etc.
[GL] moviment eustàtic Canvi de nivell dels oceans.
[MD] [ZOA] moviment reflex Reflex 6 .
[GL] moviment sísmic Terratrèmol .
[LC] [FIF] moviment uniforme Moviment en què la velocitat és constant.
[FIF] moviment uniformement accelerat Moviment en què l'acceleració és constant.
m. [FIF] En un sistema material, variació amb el temps de la seva posició respecte a una base de referència.
[FIF] moviment absolut Moviment que resulta de la composició d'un moviment relatiu i d'un moviment d'emportament.
[FIF] moviment d'emportament Moviment d'un sistema mòbil en relació amb un sistema fix de referència, quan un cos o un punt es mouen en relació amb el dit sistema mòbil.
[FIF] moviment ondulatori Pertorbació progressiva que es propaga en un medi, a causa de la variació periòdica o oscil·lació d'una magnitud física al voltant d'un valor que és considerat de referència.
[FIF] moviment oscil·latori Vibració periòdica d'un sistema.
[FIF] moviment relatiu Moviment d'un cos o d'un punt en relació amb el sistema mòbil de què forma part.
[FIF] moviment resultant Moviment real seguit per un mòbil quan el moviment és descrit per les seves projeccions sobre determinats eixos de referència.
m. [MT] Transformació geomètrica del pla o de l'espai que conserva les distàncies.
[FIA] moviment directe Moviment de translació o de rotació d'un astre, que té lloc en el sentit oest-est.
[FIA] moviment diürn Moviment aparent de rotació de la volta celeste en sentit est-oest, que és degut al moviment real de rotació de la Terra en el sentit oest-est.
[FIA] moviment propi Desplaçament angular d'un objecte celeste, causat pel seu moviment en l'espai.
[FIA] moviment retrògrad Moviment de translació o de rotació, aparent o real, d'un astre, que té lloc en el sentit est-oest.
m. [LC] [DE] Evolució de tropes, de vaixells. Els soldats executaren un moviment endavant. Els moviments executats per l'esquadra.
m. [LC] [TRG] Circulació, trànsit. El moviment d'un port. El moviment d'una estació de ferrocarril. El moviment d'un carrer.
m. [JE] Allò que dona animació, vivacitat, a una obra d'art, a una representació teatral, etc.
m. [AR] Efecte de la combinació de les línies, de la llum i de l'ombra.
m. [MU] Grau de velocitat amb què una frase musical ha d'ésser executada.
m. [MU] Part d'una obra musical. Els quatre moviments d'una simfonia.
m. [LC] Alteració en la manera d'ésser, primera manifestació d'un afecte, d'un sentiment, etc. Un moviment de sangs. Un moviment d'ira, de gelosia. Un moviment d'aprovació, d'entusiasme, en un auditori. Un moviment de curiositat.
[LC] [ECT] moviment de personal Conjunt de canvis en el personal d'una empresa.
m. [PO] moviment militar Rebel·lió militar.
[SO] moviment obrer Actuació de la classe obrera per tal d'alliberar-se de l'explotació capitalista.
[LC] [SO] moviment popular Agitació popular.
[SO] moviment social Conjunt d'accions col·lectives encaminades a aconseguir una mudança social determinada o a resistir un canvi.
[PO] moviment subversiu Moviment politicosocial encaminat a produir, mitjançant l'agitació, un desgast en el poder i una desconfiança en els ciutadans, per a apoderar-se del govern.
m. [PO] Corrent, ideologia, etc., polítics.
m. [AR] [FLL] Conjunt de manifestacions artístiques, literàries o ideològiques, amb una certa unitat de trets característics, que comporten un canvi respecte a l'època anterior.
m. [AR] [FLL] Corrent d'opinió o tendència artística que recull i tipifica el moviment corresponent.
m. [FLL] Conjunt de persones que integren un moviment, llur activitat i llurs obres.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions