Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 149/5

Títol

'en que' o 'en què'? 

'Que' o 'què' darrere la preposició 'en'  

Resposta

La construcció en què es pot trobar en diferents contextos. Un dels casos en què apareix és en oracions interrogatives directes o indirectes en les quals la preposició en precedeix l'interrogatiu què. En aquests casos, l'interrogatiu què es pot substituir per 'quin motiu', 'quin argument', 'quina raó'. Per exemple:

En què et bases per fer aquesta afirmació? ('en quin argument')
Explica'ns en què et bases per fer aquesta afirmació. ('en quin argument')

La construcció en què també es troba en oracions relatives en les quals la preposició en precedeix el pronom relatiu què. En aquests casos, és equivalent a en el qual (o en la qual, en els quals, en les quals). Per exemple:

Les dades en què es basa són fiables. ('en les quals es basa')

En canvi, la construcció en què no és adequada utilitzada en comptes de en que quan és el resultat del contacte de la preposició en regida per un verb amb la conjunció que. De fet, en aquests casos, en els registres formals s'elideix la preposició en o s'utilitza una construcció alternativa, com ara en el fet que. Per exemple:

Coincideixen que hi haurà problemes o bé Coincideixen en el fet que hi haurà problemes (però no Coincideixen en què hi haurà problemes).
No havien pensat que era massa tard per fer la sol·licitud (però no No havien pensat en què era massa tard per fer la sol·licitud).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions