Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3825/4

Títol

Plural de 'plus' 

Resposta

plusos 
El mot plus (que significa la quantitat que es dona de més per un servei, un treball, etc., extraordinari) fa el plural d'una manera regular, és a dir, afegint la terminació -os al singular. Així, de plus fem plusos.

Per tant, cal dir Aquest mes s'han de pagar els plusos de productivitat, i no Aquest mes s'han de pagar els plus de productivitat

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions