Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

con

prep
1 [compañía] amb. Está con sus amigos, és amb els seus amics.
2 [reciprocidad] amb. Discute con todos, discuteix amb tothom.
3 [contenido] amb. Una frase con sentido, una frase amb sentit.
4 [medio, causa] amb. Atar con una cuerda, lligar amb una corda. Se desgasta con el roce, es desgasta amb el frec.
5 [modo] amb. Con mucho gusto, amb molt de gust.
6 [queja] tant. No me lo ha comunicado... ¡Con lo contenta que yo estaba!, no m'ho ha fet saber... tant contenta que jo estava!
7 [con un infinitivo] amb (o només) que [verb en subjuntiu, o sense traducció i verb en gerundi]. Con abrir la puerta es suficiente, amb que obris (o obrint) la porta n'hi ha prou.
8 com que [verb en indicatiu]. Con hablar tanto, perdió el avión, com que parlava tant, va perdre l'avió.
9 [a pesar de] tot i, malgrat, a desgrat de. Con ser su madre, no puede aguantarlo, tot i ésser la seva mare, no pot aguantar-lo.
10 [complemento de 'aguantarse' y equivalentes] [no es tradueix]. Apechugar con las consecuencias, tocar les conseqüències. Cargar con las culpas, carregar (o carregar-se) les culpes.
11 [complemento de 'poder' y 'atreverse'] [es tradueix per un verb en infinitiu]. ¿Puedes con este trabajo?, pots fer aquesta feina?
12 con solo amb (o només) que [verb en subjuntiu]. Con solo pedirlo, te lo traerán, només que ho demanis t'ho portaran.
13 con tal que (o con que, o con solo que) amb (o només) que.
14 con todo (o con todo y con eso pop) amb tot, tot amb tot, tot i, amb tot i això.
15 para con envers.
16 ¡vaya con...! fam ves per on!, quin un! ¡Vaya con tu hermano!, ves per on, el teu germà!
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions